Davčna uprava Slovenije, december 2014

KDO izpolni vlogo
Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane vložijo zavezanci za dohodnino, ki med letom (pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, pokojnine ali drugega dohodka) niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo te podatke spremeniti.
KDAJ mora zavezanec oddati vlogo
Vlogo je potrebno oddati najpozneje do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto, saj vlog, ki bodo oddane pozneje, davčni organ pri sestavi informativnega izračuna za leto, za katero se odmerja dohodnina (davčno leto), ne bo mogel upoštevati.
VLOGA – obrazec in navodilo
Obrazec in navodilo vloge sta v slovenskemitalijanskem in madžarskem jeziku.

  • Obrazec v slovenskem jeziku (pdf)
  • Obrazec v slovenskem jeziku (doc)

KJE IN KAKO vloži vlogo
Za izpolnitev vloge so potrebni predvsem osebni podatki vlagatelja vloge in vzdrževanih družinskih članov. Podatke o vzdrževanih družinskih članih je potrebno izpolniti pravilno in celovito. V primeru, da bodo vpisani podatki o vzdrževanem družinskem članu oziroma njegovi davčni številki netočni ali nepopolni, se pri informativnem izračunu ne bodo upoštevali. Zavezancem tudi svetujemo, da se pred oddajo vloge s svojimi družinskimi člani (zakonci, izvenzakonskimi partnerji, otroki, …) dogovorijo glede uveljavljanja posebne olajšave.
Obrazec vloge je dostopen na vseh davčnih uradih, lahko pa se ga natisne tudi s spletne strani Davčne uprave RS. Podpisano vlogo je potrebno oddati po pošti ali osebno na pristojni davčni urad (kjer je zavezanec vpisan v davčni register). Vlogo je mogočeoddati tudi prek sistema eDavki.
DODATNE INFORMACIJE
Če vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane omenjeni zavezanci ne bodo oddali pravočasno, bo informativni izračun sestavljen na podlagi podatkov o vzdrževanih družinskih članih, ki so jih davčni upravi do 31. 12. 2013 posredovali izplačevalci dohodkov.

TAKSA

 

Na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah – ZUT (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.

POJASNILA

PRAVNA PODLAGA

  • Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost(Uradni list RS, št. 98/13)
  • Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB724/1230/1275/1294/1296/1350/14)
  • Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB432/1294/12101/13-ZDavNepr, 111/13)