Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, dne, 23.03.2008.
Postopek javnih dražb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija.
III. PREDMET PRODAJE:
A. OBJEKTI IN ZEMLJIŠČA
1. Poslovna prostora v objektu A, Meljska cesta 36, Maribor, št. 1 in 2 v kleti (prazno) v izmeri 280,24 m2, objekta parc. št. 422/4 in 422/29, k.o. Melje.
a.) Izhodiščna cena : 140.000,00 EUR
2. Poslovni prostor v objektu E, Ul. heroja Jevtiča, Maribor, št. 9 v mansardi objekta (prazno) v izmeri 321,75 m2, objekta parc. št. 422/12, 422/25, k.o. Melje
a.) Izhodiščna cena : 171.000,00 EUR
3. Nekdanja stražnica Holmec, Dolga Brda 28, poslovno stanovanjski objekt skupaj z zemljiščem v skupni izmeri 3929 m2; parc. štev. 74/11, 76/7, 76/6, 76/5, k.o. Dolga Brda, ZKV 69
a.) Izhodiščna cena : 330.000,00 EUR

ter stanovanja  (več)

1. Interesenti za nakup:v zvezi z organizacijo ogledov objektov in zemljišč od zaporedne štev. 1-3 smo dosegljivi na tel. štev. 01/471-2146 oz. 031/244-147 glede stanovanj pa na tel. št. 01/471-2213 od 10. 3. 2008 – do 26. 3. 2008 med 8.00 –12.00 uro.

VI. DATUM, ČAS IN KRAJ JAVNE DRAŽBE:
Prodaja bo potekala dne 27. 3. 2008 ob 11.00 uri v prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.

Vir:Finance.si