Maribor, 04.01.2018

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno

 
Vprašanja in odgovori:

Da, društvo mora vpisati dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov. ZPPDFT-1 v 36. členu društvo opredeljuje kot poslovni subjekt, ki nima poslovnih deležev. Kot dejanski lastnik se šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt.

Ne, samostojni podjetniki ne vpisujejo podatkov o dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov.

Pri vnosu podatkov o dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov bo treba vnašati osebne podatke, zato dosedanja (generalna) pooblastila ne veljajo za vpis dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov.

Obveznosti ugotavljanja in vpisa podatkov o svojem dejanskem lastniku so poleg samostojnih podjetnikov posameznikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov izvzete tudi enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, pri čemer se skladno z določbo 39. člena ta pojem razlaga na način, da sem štejejo tiste enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, pri katerih je fizična oseba edini družbenik in hkrati njen edini zastopnik. Ob upoštevanju navedenega je enoosebna družba, katere edini družbenik je pravna oseba, dolžna ugotoviti svojega dejanskega lastnika (ki je lahko le fizična oseba) in ga vpisati v register.

7. Kako lahko vpišem dejanske lastnike, ki imajo delež manjši od 25 %?

 V Register dejanskih lastnikov se vpišejo imetniki delnic, deležev in glasovalnih pravic, ki imajo delež višji od 25%. Oseba z nižjim deležem se lahko vpiše zgolj, če pravno osebo nadzoruje na drugačen način (npr. ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe, idr.).

9. Zakaj je potrebno podatke o lastnikih, ki so že vpisani v Poslovni register Slovenije vpisati še v Register dejanskih lastnikov?

 V Poslovni register Slovenije so vpisani pravni lastniki pravne osebe, ki pa niso vedno tudi dejanski lastniki. Dejanski lastnik je namreč lahko tudi oseba, ki nima deleža v družbi oziroma je le-ta manjši od 25% vendar družbo nadzira ali kako drugače obvladuje ali oseba v imenu katere se izvaja transakcija.

10. Kot dejanskega lastnika ne morem vpisati družbe, ki tudi ima delež v podjetju?

 Dejanski lastnik je fizična oseba, ki je končni lastnik pravne osebe ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.
 Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj navedenih izjem, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

Podatkov o dejanskih lastnikih v RDL ne vpišejo:

  • enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo (pri katerih je edini družbenik hkrati edini zastopnik družbe),
  • neposredni in posredni proračunski uporabniki ter,
  • gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

Podatki o dejanskih lastnikih so javni z namenom zagotavljanja višje pravne varnosti pri sklepanju poslovnih razmerij, varnosti pravnega prometa, integritete poslovnega okolja ter preglednosti poslovnih razmerij posameznikov s poslovnimi subjekti, ki delujejo v poslovnem okolju in pravnem prometu.

Vpis dejanskih lastnikov v Register

 Vpis dejanskega lastnika, spremembo podatkov ali izbris dejanskega lastnika v/iz eRDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba, prek aplikacije za vpis podatkov o dejanskih lastnikih.

Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES.

Pravne osebe so dolžne v RDL vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku in njihove spremembe v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije (PRS) oziroma davčni register, oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov.

Prvi vpis podatkov pravne osebe opravijo najpozneje do 19. 1. 2018.

Pridobitev pooblastila: 

https://www.ajpes.si/pooblastila

Dodajanje dokumentov za pooblaščanje

1 Želim pripraviti novo pooblastilo
PRIPRAVI NOVO POOBLASTILO ZA POSLOVNI SUBJEKT, KI GA ZASTOPAMPRIPOROČENO ZA ZASTOPNIKE POOBLAŠČENCA
To možnost izberete, če ste npr. zastopnik računovodskega servisa (bodoči pooblaščenec) in želite pripraviti pooblastilo, ki ga bo podpisal zastopnik vaše stranke (pooblastitelj). S tem pooblastilom boste lahko v imenu stranke poročali na AJPES. Tako pooblastilo bo veljavno tudi v primeru menjave zastopnika v poslovnem subjektu pooblaščenca.
Vir:Ajpes