Maribor, 21.12.2018

Davčnega zavezanca zanima, kako ravnati pri vračilih DDV tujim fizičnim osebam v primeru, ko carinski organ kupcu overi (žig) samo obrazec DDV-VP, medtem ko žiga ni na priloženem računu oziroma ali smete kupcu vrniti plačani DDV glede na to, da gre za pomanjkljivost carinskega organa.

Zanima ga tudi, ali je kupec – lastnik blaga upravičen do izdaje obrazca DDV-VP in kasneje do vračila DDV, če kupljeno blago plača druga oseba, ki ima lahko bivališče v Sloveniji, medtem, ko je kupec, ki je oziroma bo lastnik blaga, državljan države izven Evropske unije.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Če izvirniki računov niso overjeni (podpisani in ožigosani) s strani carinskega organa, pogoji za vračilo DDV niso izpolnjeni.

Kupec blaga – potnik, ki nima prebivališča v Skupnosti, je ob izpolnjevanju predpisanih pogojev upravičen do izdaje obrazca DDV-VP in vračila DDV tudi, če blago plača druga oseba.

Na podlagi prvega odstavka 75. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB 2 in 85/10) se oprostitev plačila DDV pri dobavi blaga iz b) točke prvega odstavka 52. člena tega zakona, ki se prenaša v osebni prtljagi potnikov, uveljavlja na način vračila, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

  1. potnik nima prebivališča v Skupnosti,

  2. blago je izneseno iz Skupnosti pred potekom tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem se opravi dobava in

  3. skupna vrednost dobavljenega blaga, z DDV, je višja od 50 eurov.

V skladu s četrtim odstavkom 75. člena ZDDV-1 minister, pristojen za finance, predpiše način vračila, vsebino zahtevka za vračilo, obveznosti prodajalca pri vračilu DDV ter način in pogoje za povrnitev vrnjenega DDV prodajalcu. Pogoji za vračilo DDV v potniškem prometu, obveznosti prodajalca, način vračila, potrjevanje iznosa blaga iz Skupnosti s strani carinskega organa in vračilo DDV, ki ga opravi davčni organ so predpisani v členih 117 do 121 Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/2008, 123/08, 105/09 in 27/10).

Tako mora carinski organ v skladu s 120. členom pravilnika pred overitvijo izpolnjenega obrazca DDV-VP ugotoviti:

  • da so podatki iz potne oziroma druge listine za prestop državne meje enaki podatkom iz obrazca DDV-VP,

  • da je blago, dano na vpogled, istovetno blagu, navedenem v obrazcu DDV-VP in na priloženih računih;

  • da je znesek z vključenim DDV na obrazcu DDV-VP in na posameznem računu večji od 50 evrov;

  • da kupljeno blago ni bilo uporabljeno v Skupnosti in je carinskemu organu predloženo pred potekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa v Sloveniji.

Ko carinski organ vse to preveri, overi izvirnike računov in obrazec DDV-VP s podpisom in žigom ter v obrazec DDV-VP vnese datum iznosa blaga iz carinskega območja Skupnosti. Izvirnike računov in obrazec DDV- VP vrne kupcu, en izvod obrazca pa zadrži za potrebe naknadnega nadzora iznosa blaga iz Skupnosti.

Na podlagi prvega odstavka 119. člena pravilnika se kupcu plačani DDV vrne, če v roku šestih mesecev od dneva izdaje obrazca DDV-VP dostavi izvirnik obrazca DDV-VP, ki ga overi carinski organ, skupaj z overjenimi izvirniki računov, prodajalcu oziroma drugi osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo davka.

Iz navedenega izhaja, da zahtevek za vračilo DDV predstavljata tako overjeni izvirnik obrazca DDV-VP kot tudi overjeni izvirniki računov, pri tem pa overitev pomeni podpis in žig carinskega organa. Če izvirniki računov niso overjeni, pogoji za vračilo DDV niso izpolnjeni.

V zvezi z upravičenostjo izdaje obrazca DDV-VP pa naslednje:

Niti ZDDV-1 niti pravilnik ne določata, da mora kupec blago tudi sam plačati. Pravilnik glede izdaje obrazca DDV-VP v 118. členu med drugim določa, da prodajalec izda obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP, na zahtevo kupca, na tem obrazcu pa se med drugim navede tudi številka potne listine kupca oziroma drugega dokumenta za prestop državne meje ter skupni znesek DDV, ki se vrača kupcu. Tudi iz navodila za izpolnjevanje obrazca DDV-VP izhaja, da je kupec blaga predlagatelj zahtevka za vračilo DDV.


Za samo vračilo DDV tako ni pomembno, kdo je dejanski plačnik računa, ampak kdo se izkaže kot kupec blaga.

Iz navedenega izhaja, da je kupec blaga ob izpolnjevanju navedenih pogojev upravičen do izdaje obrazca DDV-VP in vračila DDV tudi, če blago plača druga oseba. Če se kot kupec blaga izkaže oseba, ki ima prebivališče v Sloveniji, pogoji za izdajo obrazca DDV-VP in vračilo DDV niso izpolnjeni.

Vir: e-Računovodstvo

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21