Carinska služba se 1. julija 2013 umika z mejnih prehodov s Hrvaško. To bo velika sprememba za občane in podjetja. Carinska kontrola na meji med Hrvaško in Slovenijo bo popolnoma odpravljena, tudi v notranjosti Slovenije ne bo blagovnega carinjenja za blago, ki prihaja iz Hrvaške v Slovenijo ali obratno. Blago za osebne potrebe in komercialno blago podjetij bo lahko potovalo popolnoma prosto.

Spremembe zaradi vstopa Hrvaške v EU ne bodo imele bistvenega vpliva na delovna področja slovenske carine. Njena glavna področja dela bodo tudi po 1. juliju 2013 ostala:

• odmera, obračun in pobiranje trošarin in okoljskih dajatev, uvoznih, izvoznih in drugih dajatev;
• carinski in trošarinski nadzor nad blagom ter carinjenje blaga;
• inšpekcijski pregledi, predhodne in naknadne kontrole v podjetjih, udeleženih v carinskih postopkih;
• preprečevanje in odkrivanje carinskih in trošarinskih prekrškov in drugih kaznivih ravnanj;
• izvršba denarnih davčnih in nedavčnih terjatev;
• kontrola vnosa, iznosa in tranzita blaga, za katero so predpisani posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine ali varstva intelektualne lastnine;
• zbiranje statističnih podatkov o blagovni menjavi med državami članicami EU.

Spremembe za občane

Po 1. juliju 2013 se potniki in vozniki, ki bodo potovali prek mejnih prehodov na slovensko-hrvaški kopenski meji, ne bodo več srečevali z uslužbenci v zelenih uniformah z napisom CARINA. Na mejnem prehodu ne bo več slišati vprašanj, kaj imate za prijavo carinski kontroli, koliko denarja nosite s seboj, ali imate ustrezne dovolilnice za vozila in dokumente za blago, ki ga prenašate ali prevažate … Ne bo več pregleda vozil, prtljage, dokumentov in blaga,  zaradi česar je morda kdo izgubil dragoceni čas, moral dodatno urediti dokumente ali celo plačati globo zaradi carinskega prekrška.

 

Za potnike in voznike bo veljala le skupna slovensko-hrvaška policijska kontrola; schengenska meja se namreč še ne bo premaknila.

 

 Spremembe za občane ob vstopu Hrvaške v EU 1. julija 2013 (178 KB)

Potovanje na Hrvaško

Zaradi odprave carinskih formalnosti pri prestopu slovensko-hrvaške meje bo potovanje na Hrvaško močno olajšano.

 

Nakupi
Potniki bodo blago, kupljeno na Hrvaškem, prinašali v Slovenijo in ostale države članice EU brez plačila dajatev (z nekaterimi omejitvami za trošarinske izdelke). Enako bo veljalo tudi v obratni smeri.

 

Ob prehodu meje s Hrvaško potnikom ne bo več treba prijaviti gotovine in drugih plačilnih sredstev, prav tako ne bo več nadzora nad prenosom hišnih živali, rastlin, živil ipd. Kljub temu bo na potovanju treba upoštevati prepovedi in omejitve glede posesti in prenosa drog, psihotropnih snovi, orožja, streliva, pirotehničnih sredstev in predmetov kulturne dediščine.

 

Vračilo DDV
Potniki s prebivališčem v EU ob nakupu blaga na Hrvaškem ne bodo več upravičeni do vračila DDV, enaka ugodnost pa bo prenehala veljati tudi za prebivalce Hrvaške ob nakupu blaga v ostalih državah članicah EU.

 

Potovanje v Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro
1. julija 2013 bo meja Hrvaške z Bosno in Hercegovino, Srbijo in Črno goro postala zunanja meja EU. Na njej se bodo opravljale vse formalnosti, povezane z vnosom in iznosom blaga v EU in iz nje. Režim ob prestopu te meje bo podoben režimu, kakršen bo do 1. julija 2013 veljal na slovensko-hrvaški meji.

Trošarinski izdelki

Pri vnosu trošarinskih izdelkov v Slovenijo iz Hrvaške (ali katerekoli druge članice EU) se trošarina ne bo plačala za določene količine trošarinskih izdelkov, če jih bo prevažala fizična oseba in bodo namenjeni njeni lastni uporabi.

 

Največje količine trošarinskih izdelkov za oprostitev,  vnesene iz Hrvaške v EU po 1. juliju 2013:
• 800 kosov cigaret,
• 400 kosov cigarilosov,
• 200 kosov cigar,
• 1 kg drobno rezanega tobaka ali drugega tobaka za kajenje,
• 10 litrov žganja,
• 20 litrov vmesnih pijač,
• 90 litrov vina, vključno z največ 60 litri penečega vina,
• 110 litrov piva.

 

Pri opredelitvi, ali so trošarinski izdelki namenjeni lastni uporabi fizične osebe, se upoštevajo:
• status osebe, ki razpolaga s trošarinskimi izdelki,
• namembni kraj in oblika prevoza trošarinskih izdelkov,
• dokumenti, ki se nanašajo na trošarinske izdelke,
• narava in količina izdelkov.

 

Gorivo
Za energente, nabavljene na Hrvaškem (oziroma v katerikoli drugi državi članici EU) in tam že sproščene v porabo, bo treba plačati trošarino v Sloveniji. Izjema je pogonsko gorivo v rezervoarjih vozil ali gorivo do 10 litrov v ustreznih prenosnih posodah za rezervno gorivo. Za to gorivo ni treba plačati trošarine.

 

Nekatere vrste goriva imajo na Hrvaškem ugodnejšo davčno obravnavo (npr. nižjo trošarino), zato so označene z evromarkerjem, ki vsebuje indikator. To sta plinsko olje za ogrevanje (lož ulje ekstra lako) in plinsko olje za uporabo v kmetijstvu in ribištvu (plavi dizel). V Sloveniji teh označenih vrst goriva ni dovoljeno točiti v rezervoarje motornih vozil in jih uporabljati za njihov pogon. To sicer velja tudi za goriva, ki so zaradi ugodnejše davčne obravnave označena v drugih državah EU.

Vozila

Vožnja z vozili s hrvaško registracijo
Po vstopu Hrvaške v EU za vožnjo v Sloveniji s prevoznimi sredstvi s hrvaško registracijo ne bo treba plačati nobenih carinskih dajatev. Tudi davkov ne bo treba plačati, ker se odobri oprostitev (za največ šest mesecev, če ima posameznik običajno prebivališče v drugi državi članici in uporablja to prevozno sredstvo za zasebno rabo).

 

Dokončni uvoz
Za registracijo vozil v Sloveniji ne bo treba opraviti postopka sprostitve v prost promet in plačati carinskih dajatev. Kadar pa bo oseba želela v Sloveniji registrirati vozilo, kupljeno oz. registrirano na Hrvaškem, bo še vedno treba plačati nekatere davke:
• za novo vozilo DDV, davek na motorna vozila in okoljsko dajatev,
• za rabljeno vozilo davek na motorna vozila in okoljsko dajatev.

Počitniške prikolice in plovila

Za slovenske državljane – lastnike registriranega prevoznega sredstva (počitniško prikolico, plovilo, avtomobil), ki je bilo na hrvaško ozemlje vneseno pred 1. julijem 2013, je pomembno, da imajo za prevozno sredstvo urejen carinski status EU.

 

Tako prevozno sredstvo je na Hrvaškem v carinskem postopku začasnega uvoza. To pomeni, da bo treba po vstopu Hrvaške v EU zanj zaključiti postopek:
• za avtomobil oz. počitniško prikolico v roku šestih mesecev,
• za plovilo v roku 18 mesecev.

 

Zaključek začasnega uvoza
Postopek začasnega uvoza lahko lastnik zaključi z vrnitvijo počitniške prikolice ali plovila v Slovenijo. Če je prevozno sredstvo registrirano v Sloveniji, lastniku ob prihodu v Slovenijo ni treba urejati carinskega statusa.

 

Če bosta počitniška prikolica ali plovilo ostala na Hrvaškem, mora lastnik vložiti carinsko deklaracijo za sprostitev v prost promet pri hrvaški carini.

 

Za morebitno oprostitev plačila DDV mora lastnik carinskemu organu dokazati, da je bil DDV že plačan v Sloveniji ali v eni izmed držav članic EU. Če pa je bil DDV povrnjen, plovilo ne more biti oproščeno DDV.

 

Carinski status plovil
Po 1. juliju 2013 bo slovenski lastnik plovila s carinskim statusom EU v postopku začasnega uvoza na Hrvaškem lahko pri vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prost promet uveljavljal oprostitev plačila uvoznih dajatev in DDV tudi brez predložitve dokazila o carinskem statusu EU. Pri tem bo moral carinskemu organu dokazati, da je od začetka prve uporabe plovila do dneva vstopa Hrvaške v EU preteklo več kot osem let.
Dodatne informacije o ureditvi carinskega statusa plovil, ki nimajo carinskega statusa  EU

Carinski mobilni oddelki

Carinski mobilni oddelki lahko kjerkoli v Sloveniji ustavijo vaše vozilo, ga preiščejo, vas legitimirajo, pregledajo blago in dokumente, preverijo gorivo, vinjeto na vašem vozilu (če vozite po cestninskih cestah) ali opravijo osebni pregled.

 

Po 1. juliju 2013 bodo mobilni oddelki kadrovsko močno okrepljeni. Tako bodo učinkovito preprečevali nezakonita ravnanja v notranjosti Slovenije in hkrati ščitili državljane pred vnosom škodljivih ali zdravju nevarnih snovi.

 

Carinska uprava RS si bo pri svojem delu še naprej prizadevala za hitrost, učinkovitost, korektnost, strokovnost in zakonitost. Pri tem nam boste pomagali tudi vi, saj boste sebi in carinikom na terenu olajšali delo predvsem s svojim razumevanjem in sodelovanjem v postopkih.

Spremembe za podjetja

Po vstopu Hrvaške v EU slovensko-hrvaška meje ne bo več zunanja meja carinskega območja EU.  To pomeni, da bo čez slovensko-hrvaško mejo pretok blaga prost, brez carinskih formalnosti.

 

To pa nikakor ne pomeni, da na carinskem območju ne bo več nadzora nad tihotapljenjem blaga ali drugimi nezakonitimi ravnanji.

 

 Spremembe za podjetja ob vstopu Hrvaške v EU 1. julija 2013 (191 KB)

Carinjenje blaga iz tretjih držav (npr. iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Makedonije)

Meja carinskega območja EU se bo premaknila s slovensko-hrvaške meje na mejo med Hrvaško in Srbijo, med Hrvaško in Bosno in Hercegovino ter med Hrvaško in Črno goro. Pri vnosu blaga iz tretjih držav (tudi iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije) v EU oz. iznosu iz EU se bodo carinske formalnosti izvajale tudi po 1. juliju 2013.

 

Uvoz blaga v Slovenijo
Blago, ki bo po pristopu Hrvaške vstopilo v EU preko srbsko-hrvaške meje oz. meje med Bosno in Hercegovino in Hrvaško ali meje med Črno goro in Hrvaško, se bo lahko sprostilo v prost promet:
• na Hrvaškem (na meji oz. v notranjih blagovnih izpostavah) ali
• v Sloveniji oz. katerikoli drugi državi članici EU.

 

Če se blago ne bo sprostilo v prost promet na meji, se bo moral prevoz do končnega cilja (npr. Izpostave Terminal Ljubljana) opraviti pod carinskim nadzorom, na zunanji meji EU pa bo treba vložiti carinsko deklaracijo za tranzitni postopek.

 

Izvoz blaga iz Slovenije
Izvoz blaga iz Slovenije v tretje države (tudi v Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro, Makedonijo) se bo opravil tako, da se bo blago dalo v izvozni postopek pri pristojni carinski izpostavi v Sloveniji glede na sedež podjetja. Postopek izvoza se bo zaključil z izstopom blaga na zunanji meji EU (npr. na meji med Hrvaško in Srbijo,  Bosno in Hercegovino, Črno goro).

 

Za blago do vrednosti 3.000 evrov se bo lahko izvozni postopek v celoti opravil pri carinski izpostavi izstopa iz EU (npr. na meji med Hrvaško in Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro).

 

Izvozni postopki, začeti pred pristopom Hrvaške v EU, za prejemnike blaga na Hrvaškem, katerih blago bo prestopilo slovensko-hrvaško mejo po 1. juliju 2013, se bodo morali ustrezno zaključiti. Zato bo treba carinski izpostavi izvoza predložiti dokazilo o iznosu blaga na Hrvaško.

 

Če bo hrvaško blago na Hrvaškem dano v tranzitni postopek za prejemnika v EU pred 1. julijem 2013, bo moral biti ta postopek ustrezno zaključen, tudi če bo blago prispelo k namembni carinski izpostavi po tem datumu. Po vstopu Hrvaške v EU se za hrvaško blago ne bo več zahteval tranzitni postopek, saj bo to blago samodejno dobilo status skupnostnega blaga.

 

Slovenska carina bo nadzirala vstop blaga iz tretjih držav v EU oz. izstop iz EU v tretje države v luki Koper, na letališču Jožeta Pučnika na Brniku in Pošti Slovenije. Blagovno carinjenje bo potekalo enako kot doslej.

Trošarinski izdelki

Slovenska podjetja se morajo odločiti, na kakšen način bodo poslovala s hrvaškimi podjetji. Gibanje trošarinskih izdelkov lahko poteka v režimu odloga plačila trošarine ali kot gibanje trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo (trošarina plačana že v državi odpreme).

 

Carinske postopke ter nadzor nad  uvozom in izvozom trošarinskih izdelkov bodo nadomestili postopki, povezani z gibanjem (vnosom in iznosom) trošarinskih izdelkov med državami članicami EU.

 

Odlog plačila trošarine
Pri gibanju trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine med Slovenijo in Hrvaško bodo morali udeleženci uporabljati elektronski trošarinski dokument na podlagi računalniškega sistema EMCS. Pred tem bodo morali pridobiti ustrezno dovoljenje, na primer:
• trošarinsko dovoljenje za odpremo, skladiščenje in prejem trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila;
• dovoljenje za pooblaščenega oziroma začasno pooblaščenega prejemnika za prejem trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila;
• dovoljenje za pooblaščenega uvoznika za odpremo trošarinskih izdelkov v drugo državo članico takoj po sprostitvi teh v prost promet.

 

Z dovoljenjem se dodeli t. i. trošarinska številka kot identifikacijska oznaka za sodelovanje v sistemu EMCS. Uporabnik iz gospodarstva mora pred začetkom uporabe EMCS skleniti tudi dogovor o uporabi informacijskega sistema za elektronsko poslovanje s Carinsko upravo RS in pridobiti ustrezno kvalificirano digitalno potrdilo.

 

Sprostitev v porabo
Za gibanje trošarinskih izdelkov, že sproščenih v porabo med Slovenijo in Hrvaško, bo treba upoštevati postopkovna pravila obeh nacionalnih zakonodaj, ki temeljijo na evropski direktivi: najava pošiljke, uporaba poenostavljenega trošarinskega dokumenta, ki spremlja pošiljko, predložitev instrumenta zavarovanja plačila trošarine in plačilo trošarine v namembni državi članici. Ob pravilno opravljenih postopkih in plačilu trošarine v namembni državi članici EU je mogoče uveljavljati vračilo trošarine v državi članici odpreme.

Prevoz blaga

Licence in dovolilnice
Prevozniki s sedežem v Sloveniji ali drugih državah članicah EU bodo lahko po 1. juliju 2013 opravljali mednarodni prevoz blaga iz Slovenije in drugih držav članic EU na Hrvaško in obratno na podlagi licence EU. Tudi prevozniki s sedežem na Hrvaškem bodo lahko opravljali mednarodni prevoz blaga med Hrvaško in drugimi državami članicami EU in med državami članicami EU na podlagi licence EU.

 

Prevozniki s sedežem v Sloveniji bodo opravljali prevoz v tretje države in iz tretjih držav na območju Hrvaške na podlagi dvostranskega sporazuma o cestnem prometu med Slovenijo in Hrvaško. Tudi prevozniki s sedežem na Hrvaškem bodo opravljali prevoz v tretje države in iz tretjih držav na območju Slovenije na podlagi dvostranskega sporazuma o cestnem prometu med Slovenijo in Hrvaško. Tak prevoz bo potekal na podlagi izmenjanih dovolilnic ali dovolilnic CEMT.

 

Kabotaža
Kabotaža je vsak prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v Sloveniji, ki ga opravlja prevoznik EU ali tuji prevoznik, oziroma prevoz potnikov ali blaga med posameznimi kraji v drugi državi, ki ga opravlja prevoznik s sedežem v Sloveniji.

 

Prevozniki s sedežem na Hrvaškem v obdobju dveh let po pristopu Hrvaške k EU ne bodo opravljali kabotaže v drugih državah članicah EU. Države članice se lahko kadarkoli v obdobju dveh let dogovorijo, da bodo dovolile izvajanje kabotaže prevoznikom iz Hrvaške na podlagi recipročnosti.

Prevoz potnikov

Licence in dovolilnice
Prevozniki držav članic EU lahko opravljajo mednarodni avtobusni prevoz potnikov na podlagi licence EU.

 

Linijski prevoz potnikov med državami članicami EU ali med državo članico EU in tretjimi državami poteka na podlagi dovoljenj oziroma dvostranskega sporazuma med državo članico in tretjo državo.

 

Posebni linijski prevoz (prevoz delavcev med domom in službo, prevoz učencev in študentov do izobraževalne ustanove in nazaj) se lahko opravlja brez dovoljenja, če je sklenjena pogodba med organizatorjem in prevoznikom.

 

Občasni prevoz med državami članicami EU se opravlja brez dovoljenj na podlagi potniške spremnice EU, v tretje države in iz tretjih držav pa na podlagi potniške spremnice Interbus.

 

Kabotaža
Pri prevozu potnikov za prevoznike iz drugih držav članic EU ni omejitev za opravljanje kabotaže, zato jih tudi ne bo več za hrvaške prevoznike. Kabotaža je dovoljena za:
• posebni linijski prevoz, če je zanj sklenjena pogodba med  organizatorjem in prevoznikom;
• občasni prevoz;
• linijski prevoz, ki ga izvaja prevoznik nerezident države članice gostiteljice v okviru mednarodnega linijskega prevoza, razen prevoznih storitev za potrebe mestnega središča ali urbane aglomeracije, ali potrebe po prevozu med središčem in okoliškimi območji.

 

Prevozniki potnikov, ki niso rezidenti Slovenije, so dolžni obračunavati in plačevati DDV od storitev vseh vrst prevoza potnikov v mednarodnem cestnem potniškem prometu.
Več informacij o nadzoru nad prevozom potnikov

Poreklo blaga

Hrvaška bo z dnem vstopa v EU začela uporabljati vse obstoječe sporazume o prosti trgovini, ki jih ima EU sklenjene s posameznimi državami ali skupinami držav partneric, ter enostransko sprejete preferencialne tarifne ukrepe.

 

Dosedanja dokazila o poreklu (potrdilo o gibanju blaga EUR. 1, izjava na računu, izjava pooblaščenega izvoznika), ki so se uporabljala pri trgovanju s Hrvaško, bo nadomestila izjava dobavitelja, ki se uporablja na notranjem trgu EU, če je blago namenjeno izvozu iz EU.
Več informacij o izjavi dobavitelja

Ribiški proizvodi

Za ribiške proizvode, ulovljene s plovili, ki plujejo pod zastavo Hrvaške, ne bo več treba priložiti potrdila o ulovu.  Izjema bo le, če se bodo ribiški proizvodi, ulovljeni s plovili pod zastavo Hrvaške, izvozili na predelavo iz EU in se po  predelavi ponovno uvozili v EU. V tem primeru bo moral izvoznik pred izvozom pridobi potrdilo o ulovu, saj se sicer predelani proizvodi ne bodo mogli ponovno uvoziti v EU.

Vir:Carinska uprava Slovenije