Osnutek pravilnika o blagajniškem poslovanju

Prosim pišite mi na mail:simona@interfin.si

in  pomagala vam bom pri sestavi pravilnika o blagajniškem poslovanju.

Pravila blagajniškega poslovanja si postavi vsaka organizacija sama glede na lastne potrebe, organiziranost, obseg blagajniškega poslovanja, ocenjena tveganja glede varnosti, potrebo po razmejitvi odgovornosti med zaposlenimi in ostale interne akte in sklepe podjetja.

Priporočamo, da ob pisanju svojega internega akta upoštevate najmanj naslednje predpise:

– davčne:http://www.interfin.si/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

o Zakon o davčnem postopku ZDavP-2:

· 31. in 32. člen: o dokumentaciji in hrambi poslovnih knjig

· 36. člen o izdatkih v gotovini

o 23.a člen Pravilnika o izvajanju zakona o davčnem postopku

o 119. člen Pravilnika o izvajanju ZDDV-1

– računovodske: SRS 21 in 22, Zakon o računovodstvu

– druge:

– Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (predvsem 37.člen, ki velja za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pri prodaji blaga in storitev vseh vrst)

– Priporočilo Komisije z dne 22. marca 2010 o področju uporabe in učinkih, ki

jih imajo eurobankovci in eurokovanci kot zakonito plačilno sredstvo

(2010/191/EU)

V nadaljevanju Vam ponujamo osnutek pravilnika o blagajniškem poslovanju, ki ga lahko uporabijo družbe, podjetniki, društva, zavodi, ustanove… in si ga prilagodijo svojim potrebam in svojim značilnostim.

V pravilnik nismo vključili posebnih določb glede popisa, saj jih organizacije običajno vpletejo v pravilnik o računovodstvu ali pa v poseben pravilnik o popisu. Če temu pri vas ni tako, jih dodajte sami. Prav tako pričujoči kratki osnutek ne zajema poslovanja s tujo gotovino.

 

 

 

Na podlagi 8. člena akta o ustanovitvi družbe

__________________________________

ter

v povezavi s 5. členom Pravilnika o računovodstvu sprejema poslovodja

družbe dne 01.01. 2014 ta

 

PRAVILNIK O BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU

1. Člen

Vsebina pravilnika

Ta pravilnik ureja poslovanje z evrsko gotovino (bankovci in kovanci), in sicer prejemanje in izplačevanje gotovine, hrambo gotovine, vodenje blagajniške knjige ter naloge, omejitve in pooblastila oseb, ki sodelujejo pri poslovanju z gotovino.

Popis gotovine ureja poseben interni akt, to je pravilnik o inventuri.

Rok hrambe blagajniških listin in blagajniških dnevnikov je urejen s pravilnikom o

računovodstvu.

2. Člen

Vrste blagajn

VEČ:

Prosim pišite mi na mail:simona@interfin.si

in  pomagala vam bom pri sestavi pravilnika o blagajniškem poslovanju.