Republika Slovenija DRŽAVNI ZBOR
Zakoni in akti

Besedilo

Zakonodajno-pravna služba je na podlagi prvega odstavka 153. člena Poslovnika državnega zbora pripravila neuradno prečiščeno besedilo Zakona o delovnih razmerjih, ki obsega:

Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/02 z dne 15.5.2002),

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti – ZZZPB-F (Uradni list RS, št. 79/06 z dne 27.7.2006) in

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-A (Uradni list RS, št. 103/07 z dne 13.11.2007).

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) pozna tudi izjeme, po katerih javna objava ni potrebna:

 • sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin. Spremenjene okoliščine so opredeljene v členih od 47. – 50. ZDR
 • obveznosti delodajalca iz naslova štipendiranja
 • zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov. Obstoječi Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb določa, da ima pri zaposlitvi na prostem delovnem mestu oziroma vrsti del prednost nezaposlena invalidna oseba, če njene strokovne in druge sposobnosti ustrezajo zahtevam prostega delovnega mesta oziroma vrsti del.
 • zaposlitev za določen delovni čas, ki po svoji naravi traja največ 3 mesece v koledarskem letu
 • zaposlitev za nedoločen delovni čas osebe, ki je pri delodajalcu opravljala pripravništvo oziroma ki je bila pri delodajalcu zaposlena za določen delovni čas
 • zaposlitev za določen delovni čas v prilagoditvenem obdobju za pridobitev  oziroma potrditev priznavanja kvalifikacije po posebnem zakonu
 • zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom
 • zaposlitev družbenikov v pravni osebi
 • zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba. Kot družinski člani se štejejo zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi živela z delodajalcem v življenjski skupnosti ter je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, pastorki, oče, mati, očim, mačeha, posvojitelj, bratje in sestre
 • zaposlitev voljenih in imenovanih funkcionarjev oziroma drugih delavcev, ki so vezani na mandat organa ali funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah
 • poslovodne osebe, prokuriste
 • drugih primerih, določenih z zakonom