Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja

Vlada RS je na današnji seji 21. januarja 2008 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, ki ga bo posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS.

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja v pravnem redu Republike Slovenije ureja vprašanje odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Z njim so določena kazniva dejanja, za katere lahko odgovarjajo pravne osebe, kazni in varnostni ukrepi, ki se lahko izrečejo pravnim osebam ter posebne določbe o postopku zoper pravne osebe v okviru kazenskega postopka.

Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja je treba uskladiti s predlogom novega Kazenskega zakonika (KZ-1), ki ga je Vlada RS že posredovala Državnemu zboru RS. Ker se bo z njegovim sprejetjem spremenil tudi vrstni red posameznih poglavij in členov, je nujno potrebno spremeniti tudi Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Ta namreč v besedilu svojih členov zaradi povezanosti s kazenskopravno materijo uporablja številna navezovanja na konkretne določbe obstoječega Kazenskega zakonika. Gre torej za spremembo zakona, ki je predvsem redakcijske narave in je vezana na sprejem novega Kazenskega zakonika.

Predlog zakona predvideva tudi stranski kazni prepovedi udeležbe na javnih razpisih po 15.a členu in prepovedi trgovanja z delnicami po 15.b členu. Stranski kazni bo sodišče lahko izreklo zaradi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo in korupcijskih kaznivih dejanj napram uradnim osebam. Z njima bo sodišče lahko pravni osebi prepovedalo udeležbo na javnih razpisih in pri trgovanju s finančnimi instrumenti za čas od treh do desetih oziroma od enega do osmih let. Razširitev oblik sankcij z dvema stranskima kaznima pomeni večjo možnost prilagajanja pri kaznovanju pravnih oseb glede na storjeno kaznivo dejanje, hkrati pa z navedenim zasledujemo Priporočila Sveta Evrope o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, storjena pri izvrševanju gospodarske dejavnosti.
Vir:UVI