Zastaralni roki

Čas, ki je potreben za zastaranje (zastaralni rok), določa zakon. Upnik in dolžnik ga z dogovorom ne moreta niti skrajšati niti podaljšati. Splošni zastaralni rok je 5 let in velja za vse terjatve, pri katerih zakon ne določa drugačnega zastaralnega roka. Ta rok velja tudi za obročna odplačila. Nekateri posebni zastaralni roki pa so naslednji:

– 1 leto: terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, plin, vodo, za dimnikarske storitve in vzdrževanje snage, če je bila dobava oziroma storitev izvršena za potrebe gospodinjstva; terjatve RTV postaj za sprejem programov; terjatve pošte, telegrafa in telefona za uporabo telefonov in poštnih predalov; terjatve za naročnino na občasne publikacije (časopisi, revije); terjatev za storitve zagotavljanja dostopa do medmrežja, za storitve zagotavljanja uporabe elektronske pošte in elektronskih poštnih predalov, za storitve vzdrževanja spletnih strani in za storitve, povezane z dostopom do kabelskih in satelitskih radijskih in televizijskih programov, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih; terjatve upravnikov večstanovanjskih hiš za storitve upravljanja ter druge njihove terjatve, ki se plačujejo v trimesečnih ali krajših rokih. Posebnost teh terjatev je, da začne zastaranje teči šele po poteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo;

– 3 leta: terjatve občasnih dajatev (obresti, preživnina); terjatve iz gospodarskih pogodb; terjatev najemnine (zakupnine); odškodninske terjatve (3 leta odkar je oškodovanec zvedel za škodo in povzročitelja);

– 10 let: terjatev na izstavitev listine za vpis v zemljiško knjigo; terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo ali z odločbo drugega pristojnega organa ali s poravnavo pred sodiščem ali drugim pristojnim organom (gre za terjatve, katerih obstoj in višino je nedvoumno ugotovilo sodišče ali drug organ; mednje sodijo tudi terjatve, glede katerih je bil izdan pravnomočen sklep o izvršbi);

– 15 let: odškodninska terjatev za škodo, povzročeno z dejanjem spolne zlorabe mladoletne osebe (zastara v petnajstih letih po polnoletnosti oškodovanca);

– ko se izteče čas, predpisan za zastaranje kazenskega pregona: odškodninska terjatev, če je bila škoda povzročena s kaznivim dejanjem (samo v primeru, ko je za kazenski pregon predpisan daljši zastaralni rok kot je zastaralni rok po opisanih pravilih).

več PravoZaTelebane