Vir: Podjetnik, November 2009, www.podjetnik.si, Avtor: Lidija Robnik

Zanima nas, iz katerega naslova lahko samostojni podjetnik zniža davčno osnovo za leto 2009?

V letu 2009 lahko samostojni podjetnik zniža davčno osnovo iz naslova naslednjih davčnih olajšav:

– olajšave za investicije v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v vrednosti 30 odstotkov investiranega letnega zneska (vrednost investicije 100.000 € x 30 % = 30.000 €);
– olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj v višini 20 odstotkov investiranega letnega zneska;
dodatne regijske olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj v višini 10 in 20 odstotkov investiranega letnega zneska;
– olajšave za zaposlovanje invalidov – 50 odstotkov izplačane plače invalidne osebe na podlagi zakona, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, oziroma 70 odstotkov izplačane plače invalidne osebe, če gre za invalidno osebo s 100-odstotno telesno okvaro ali gluho osebo;
– olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju – če sprejmemo vajence, dijake ali študente na podlagi učne pogodbe za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju, se lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 20 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju;
– olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, vendar največ do zneska, ki je enak 24 odstotkom obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delojemalca, in ne več kot 2604,54 evra;
– olajšave za donacije – v višini 0,3 odstotka obdavčenih prihodkov, če so donacije dane za humanitarne, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene – ni jih mogoče prenašati v naslednja leta, če je davčna osnova premajhna;
– olajšave za donacije – v višini 0,2 odstotka obdavčenih prihodkov, če so donacije izplačane za kulturne namene in prostovoljnim društvom, ki so ustanovljena za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – če jih ni mogoče izkoristiti, ker davčna osnova ni zadostna, se lahko prenašajo v naslednjih pet davčnih let;
– izplačila političnim strankam – izplačilo zmanjšuje davčno osnovo v vrednosti zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu;
– posebna osebna olajšava – velja za zavezance, ki opravljajo samostojen poklic kot specializant s področja kulture ali športa in nimajo sklenjenega delovnega razmerja; davčna osnova se jim zmanjša za dodatnih 15 odstotkov prihodkov letno, do zneska 25.000 evrov prihodkov iz dejavnosti v letu, v katerem se odmerja dohodnina;
– splošna letna olajšava v vrednosti (3051,35 evra);
– osebna davčna olajšava (za enega družinskega člana 2251,46 evra).

Za gospodarske družbe so vse olajšave enake, razen:

– olajšave za investicije v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v vrednosti največ 30.000 evrov investiranega letnega zneska v investicije (tudi če je vlaganje višje).
 
Vse vrednosti investiranega zneska so v mejah letne davčne osnove.