Skip to main content Skip to search

Archives for delavci

 Varni pogoji za delo od doma

Maribor, 09.10.2018

Varni pogoji za delo od doma

Delodajalec mora delavcu po zakonu zagotoviti in zagotavljati varne pogoje za delo, kar prav tako velja tudi za delo na domu. To pomeni, da mora pred začetkom dela preveriti pogoje dela na lokaciji, kjer se bo delo opravljalo. Potrebno je ugotoviti morebiten obstoj tveganj za zdravje in temu primerno določiti ustrezne ukrepe, ki bodo delavcu zagotovili varnost in zdravje pri delu. Delodajalec mora pripraviti izjavo o varnosti, z oceno tveganja delovnih prostorov delavca na domu.

Read more

 Podrobnosti za delo od doma so urejene v pogodbi o zaposlitvi

Maribor, 09.10.2018

Podrobnosti za delo od doma so urejene v pogodbi o zaposlitvi

Če se delavec in delodajalec dogovorita za takšen način dela, morata to zapisati v pogodbo o zaposlitvi. Dogovorita se lahko, da bo delavec delo na domu opravljal celotno trajanje ali pa le del svojega delovnega časa. To pomeni, da bo nekaj dni na teden lahko delal od doma, preostali čas pa v prostorih delodajalca. Ne glede na to, koliko dni mesečno, oziroma tedensko bo delavec dejansko delal od doma, pa morata to zapisati v pogodbo o zaposlitvi. S slednjo uredita tudi vse podrobnosti takšnega dela glede na konkretni primer ter njune medsebojne pravice, obveznosti in pogoje za delo. Dogovorita se lahko tudi za neenakomerno razporeditev delovnega časa, glede na potrebe delovnega procesa.

Delodajalci, ki razmišljajo o uvedbi takšnega dela, morajo temu primerno prilagoditi (in sprejeti) ustrezne interne akte. Določiti je potrebno pogoje za opravljanje dela na domu – predvsem število dni, ko bo delavec delal od doma, način poročanja o delu, delovni čas ipd. Na strani Gospodarske zbornice Slovenije je objavljen tudi vzorec pravilnika o opravljanju dela na domu.

Read more

 Delo od doma

Maribor, 09.10.2018

Delo od doma

Delo na domu zadnje čase postaja vedno bolj zaželen in priročen način opravljanja dela. Pozitivni učinki se kažejo predvsem v povečani motivaciji zaposlenih, njihovi večji fleksibilnosti in pripravljenosti za sodelovanje. Delavcu torej poenostavi življenje, delodajalcu pa prinese boljše poslovne rezultate.

Delo na domu po številnih raziskavah prinaša pozitivne učinke tako za delavca, kot za delodajalca.

Danes se delodajalci in delavci vse pogosteje odločajo za delo na domu, predvsem pri opravljanju del z računalnikom – programiranje, pisanje prispevkov, poročil, analiz ipd. Gre za dela, ki jih zaposleni opravljajo samostojno in ki ne zahtevajo fizične prisotnosti na lokaciji delodajalca. Potrebna komunikacija z delodajalcem ali strankami se v takšnih primerih lahko opravi tudi preko spleta ali telefona.

Read more

 Program usposabljanje in test s področja varstva in zdravja pri delu

Maribor, 02.10.2018

Program usposabljanje in test s področja varstva in zdravja pri delu

je obvezno za vse delodajalce, ne glede na velikost, število zaposlenih, dejavnost, obliko ipd. Po usposabljanju in opravljenem testu, boste prejeli obvezne dokumente, ki jih je potrebno hraniti in pokazati inšpektorju ob morebitnem obisku. Postopki in dokumentacija v zvezi z usposabljanjem s področja varnosti in zdravja pri delu: Pravno formalno mora biti pred izvedbo usposabljanja za varstvo in zdravje pri delu in preverjanjem usposobljenosti izdelana Izjava o varnosti z oceno tveganja, ter program usposabljanja. Z oceno tveganja se morajo ugotoviti tveganja in nevarnosti, ki so jim ali bi jim lahko delavci bili izpostavljeni. Nato se na podlagi ugotovljenih dejstev in ukrepov iz ocene tveganja, pripravi program usposabljanja in glede na program se izvede usposabljanje in po potrebi tudi preverjanje usposobljenosti delavca za varno delo. Usposabljanja za varstvo in zdravje pri delu so teoretična in praktična. Praktična usposabljanja za varstvo in zdravje pri delu je potrebno izvesti za vsa delovna mesta, kjer je z oceno tveganja ugotovljeno, da na delovnem mestu ali v zvezi z delom obstaja večja nevarnost za nastanek nezgod in poškodb pri delu, zdravstvenih okvar ali poklicnih bolezni. Rok za obdobno preverjanje usposobljenosti iz varstva in zdravja pri delu je na 2 leti, v kolikor je z oceno tveganja ugotovljena večja stopnja za nastanek poškodb pri delu, zdravstvenih okvar ali poklicnih bolezni.

Read more

Zaposli.me 2017/2019

Maribor, 21.09.2018

Zaposli.me 2017/2019


Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in vam jih predlagamo za vključitev.

Javno povabilo odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019.


Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.


Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

VIR: Javno povabilo – Zavod RS za zaposlovanje


Pomagali vam bomo pripraviti Ponudbo in vas vodili čez vse postopke od začetka do zaposlitve vam primerne osebe.

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simono Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si

 

Read more

Aktivni do upokojitve

Maribor, 21.09.2018

Aktivni do upokojitve

Na podlagi javnega povabila lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več.
Subvencija znaša 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 24 mesecev.

Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

VIR: Javno povabilo – Zavod RS za zaposlovanje

Pomagali vam bomo pripraviti Ponudbo in vas vodili čez vse postopke od začetka do zaposlitve vam primerne osebe.

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simono Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si

Read more

Usposabljamo lokalno

Maribor, 21.09.2018

Usposabljamo lokalno

Usposabljajte brezposelne na delovnem mestu v deficitarnih poklicih, opredeljenih po naših območnih službah, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. Povrnite si upravičene stroške izvedenega usposabljanja. Vanj se lahko vključijo brezposelni, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pridobite usposobljene kandidate za deficitarne poklice na svojem območju …

V programu sodelujete na podlagi javnega povabila.

Usposabljanje na delovnem mestu za deficitarne poklice izvajate v skladu s programom, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.

Kaj vam omogoča javno povabilo?

  • Brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in preverite, kako se vključujejo v vaše delovno okolje.

  • Usposabljate jih za delovno mesto v deficitarnih poklicih, v katerih se soočate s pomanjkanjem ustreznih kandidatov.

  • Povrnemo vam upravičene stroške za izvedeno usposabljanje, udeležencem pa izplačamo dodatek za aktivnost in za prevoz.

  • Po končanem usposabljanju se odločite lede njihove zaposlitve.

    Kdo se lahko prijavi?

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu.

VIR:Zavod RS za zaposlovanje

Pomagali vam bomo pripraviti Ponudbo in vas vodili čez vse postopke od začetka do zaposlitve vam primerne osebe.

Pokličite nas na tel. 02 234 23 21 ali nam pišite na mail: simona@interfin.si

Read more

“Nov A1” ali čezmejne napotitve delavcev po novem

Novost, ko to ni več novost. Spremembe so!
O poslovanju in napotitvah delavcev čez mejo, se je veliko razpravljalo/govorilo. Sedaj je bil izdan točen pravilnik, ki ureja področje napotitev čezmejnih delavcev. Pod sam pravilnik se je podpisala dr. Anja Kopač Mrak l.r., Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Milojka Kolar Celarc l.r., Ministrica za zdravje.

Pravilnik bo stopil v veljavo z dnem 1.1.2018!

Objavljamo povzetek pravilnika, ki je objavljen v uradnem listu.
P R A V I L N I K
o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino elektronske vloge za izdajo potrdila A1 (v nadaljnjem besedilu: vloga), in sicer podatke, potrebne za obdelavo vloge in način pridobivanja podatkov ter izjavi vlagatelja.
2. člen
(1) Vlogo sestavljajo trije podatkovni seti, in sicer o vlagatelju, o osebi, za katero se vlaga vloga, in o storitvi, v okviru katere bo delavec opravljal delo v drugi državi, ter izjavi vlagatelja.
(2) Podatkovni set o vlagatelju vsebuje naslednje podatke:
1. status vlagatelja glede na osebo za katero se vlaga vloga (delodajalec, samozaposlena oseba);
2. matično številko vlagatelja;
3. ime oziroma naziv vlagatelja;
4. naslov oziroma sedež vlagatelja, in sicer:
– ulico in hišno številko,
– poštno številko in kraj;
Read more