Skip to main content Skip to search

Archives for delodajalci

 Delo od doma

Maribor, 09.10.2018

Delo od doma

Delo na domu zadnje čase postaja vedno bolj zaželen in priročen način opravljanja dela. Pozitivni učinki se kažejo predvsem v povečani motivaciji zaposlenih, njihovi večji fleksibilnosti in pripravljenosti za sodelovanje. Delavcu torej poenostavi življenje, delodajalcu pa prinese boljše poslovne rezultate.

Delo na domu po številnih raziskavah prinaša pozitivne učinke tako za delavca, kot za delodajalca.

Danes se delodajalci in delavci vse pogosteje odločajo za delo na domu, predvsem pri opravljanju del z računalnikom – programiranje, pisanje prispevkov, poročil, analiz ipd. Gre za dela, ki jih zaposleni opravljajo samostojno in ki ne zahtevajo fizične prisotnosti na lokaciji delodajalca. Potrebna komunikacija z delodajalcem ali strankami se v takšnih primerih lahko opravi tudi preko spleta ali telefona.

Read more

 Kako poteka zaposlitev tujca iz tretje države?

Maribor, 08.10.2018

Kako poteka zaposlitev tujca iz tretje države?

Zaposlitev tujca iz tretje države v slovenskem podjetju običajno poteka tako, da delavec fizično opravlja svoje delo v Sloveniji.

Tretje države so države, ki niso članice EU, EGP in Švicarske konfederacije. Državljani tretjih držav, ki želijo bivati in delati v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti enotno dovoljenje za prebivanje in delo zaradi zaposlitve.

Vlogo za enotno dovoljenje za prebivanje in delo morate oddati na upravni enoti. Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije mora nato k njej podati soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

Kdo lahko zaposli tujca iz tretjih držav?

Slovenski delodajalec, ki želi na določeno delovno mesto zaposlovati državljane iz tretjih držav, mora izpolniti naslednje pogoje. Dokazati mora, da:

  • v evidenci brezposelnih oseb ni ustreznih brezposelnih oseb
  • ni v postopku likvidacije ali stečaja
  • aktivno posluje
Read more

 Varnost in zdravje pri delu

Maribor, 02.10.2018

Varnost in zdravje pri delu

Kdaj potrebujemo usposabljanje za varnost pri delu:

  • Ob sklenitvi delovnega razmerja.
  • Ob prerazporeditvi na drugo delovno mesto.
  • Ob uvedbi novih tehnologij.
  • Ob uvedbi novih delovnih sredstev.
  • Ob spremembi vseh drugih dejavnikov, ki lahko povzročijo spremembo za varnost pri delu.

Več informacij o varnosti pri delu

Za delo na delovnih na delovnih mestih, kjer je možnost so poškodbe pri delu in verjetnost za zdravstvene okvare pogostejše mora delodajalec določiti obvezne preizkuse usposobljenosti za varno delo. Določitev se običajno zapiše v oceni tveganja (pripravi izvajalec Izjave o varnosti z oceno tveganja). Preverjanje znanja se mora izvajati v obdobju, ki je krajše od dveh let. Usposobiti je potrebno vse delavce, ki opravljajo delo pri delodajalcu, tudi tiste, ki delajo preko agencij za zaposlovanje, študentskih servisov, pogodb za določen čas ipd.

PERIODIČNE PREISKAVE DELOVNEGA OKOLJA IN PERIODIČNI PREGLEDI IN PREIZKUSI DELOVNE OPREME

Delodajalec je za ustrezno varnost pri delu dolžan zagotavljati periodične preiskave delovnega okolja in periodične preglede in preizkuse delovne opreme. Čas med posameznimi pregledi ne sme biti daljši od treh let.

Pod pregled delovne opreme spada vsa oprema, ki je priključena na energetski vir in hkrati ni ročno orodje.

Read more

Delovni preizkus

Maribor, 21.09.2018

Delovni preizkus

S tem programom vam omogočamo delovni preizkus brezposelnih in povračilo upravičenih stroškov izvedenega preizkusa. Na konkretnem delovnem mestu, še preden se odločite glede njihove zaposlitve. Pri tem lahko izbirate, katere kandidate boste zaposlili.
Za izvedeni delovni preizkus vam povrnemo naslednji upravičeni strošek:
206 EUR za udeleženca.
Delovni preizkus traja od najmanj 100 ur do največ 1 meseca. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev več kot 1 mesec.
Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

VIR: Zavod RS za zaposlovanje – Javno povabilo


Pomagali vam bomo pripraviti Ponudbo in vas vodili čez vse postopke od začetka do zaposlitve vam primerne osebe.
Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simono Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si

 

Read more

Usposabljanje na delovnem mestu 2017–2018

Maribor, 21.09.2018

Usposabljanje na delovnem mestu 2017–2018

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Za brezposelne v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega povabila. Odprto je do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 11. 2018.
Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.
Usposabljanje traja:
2 meseca (enostavna, nezahtevna in manj zahtevna delovna mesta) ali
3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta).
Ponudbo za usposabljanje na delovnem mestu lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe)sp).

Read more

Zaposli.me 2017/2019

Maribor, 21.09.2018

Zaposli.me 2017/2019


Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več, ustrezajo ciljnim skupinam programa in vam jih predlagamo za vključitev.

Javno povabilo odprto do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019.


Delovno razmerje sklenete za najmanj 12 mesecev neprekinjeno.


Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila.

VIR: Javno povabilo – Zavod RS za zaposlovanje


Pomagali vam bomo pripraviti Ponudbo in vas vodili čez vse postopke od začetka do zaposlitve vam primerne osebe.

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simono Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si

 

Read more

Aktivni do upokojitve

Maribor, 21.09.2018

Aktivni do upokojitve

Na podlagi javnega povabila lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 58 let ali več.
Subvencija znaša 11.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom za najmanj 24 mesecev.

Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo.

VIR: Javno povabilo – Zavod RS za zaposlovanje

Pomagali vam bomo pripraviti Ponudbo in vas vodili čez vse postopke od začetka do zaposlitve vam primerne osebe.

Pokličite nas na tel:02 234 23 21 Simono Klančnik ali nam pišite na mail:simona@interfin.si

Read more

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Maribor, 17.09.2018

Mariborska razvojna agencija p.o. z dnem 7. 9. 2018, objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019.

NAMEN

Namen javnega razpisa je izbor projektov (delodajalcev s kadrovskimi štipendisti) in sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem v »Podravski statistični regiji«, ki dodeljujejo in izplačujejo kadrovske štipendije skladno z Zakonom o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16, ZŠtip-1) in sklenjenimi pogodbami o štipendiranju z dijaki ali študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji študija, in sicer za šolsko/študijsko leto 2018/2019.

ROK ZA PRIJAVO

Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja od 8. 10. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 4. 2019.

PRIJAVITELJI

Na javni razpis se lahko prijavi delodajalec, ki je pravna oseba zasebnega prava, javni zdravstveni zavod ali fizična oseba (s.p.) s sedežem ali poslovno ali drugo enoto na območju Podravske razvojne regije, ki prvič v šolskem/študijskem letu 2018/2019 dodeljuje in izplačuje kadrovske štipendije skladno z ZŠtip-1.

NAČIN PRIJAVE

Delodajalec mora uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije in jih ne sme spreminjati.

Vlogo, ki vsebuje prijavnico z dokazili je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici na naslov Mariborske razvojne agencije p.o.

Osebna oddaja je možna od ponedeljka do petka med 9.00 in 13. uro.

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Mariborska razvojna agencija p.o., Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

DODATNE INFORMACIJE

kemal.karic@mra.si (Kemal Karić)

VIR: Mariborska razvojna agencija

Lahko vam pomagamo, pokličite nas na tel. 02 234 23 21 ali nam pišite na mail: simona@interfin.si

Read more