Skip to main content Skip to search

Archives for Društva

 Društvo: Kako mora voditi knjige?

Maribor, 16.10.2018

Društva se ustanavljajo in poslujejo skladno z Zakonom o društvih. V njem je jasno določeno, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju, torej mora voditi knjige in oddajati letna poročila, v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, čigar namen je uresničevanje zastavljenih interesov. Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost pridobi z vpisom v register društev. Za registracijo je pristojna upravna enota, na območju katere je sedež društva. Upravna enota o zahtevi za registracijo društva odločit v roku 30 dni od njenega prejema.

Read more

 Kaj mora vsebovati temeljni akt za ustanovitev društva?

Maribor, 16.10.2018

Temeljni akt za ustanovitev društva mora določiti:

 • ime, morebitno skrajšano ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja),

 • namen in cilje delovanja društva,

 • dejavnost oziroma naloge društva,

 • pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva,

 • pravice in obveznosti članov,

 • način upravljanja društva,

 • zastopanje društva (v primeru dveh zastopnikov tudi način zastopanja in meje njunih pooblastil za zastopanje),

 • financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,

 • način zagotavljanja javnosti dela društva,

 • način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta,

 • način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

Vir: Data d.o.o.

Za pomoč pri otvoritvi društva smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21

Read more

 Ustanovitev društva – kako poteka?

Maribor, 16.10.2018

Posamezniki se za ustanovitev društva odločijo predvsem zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo je javno, prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, kjer ustanovitelji sami določijo namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja. Preostale odločitve oziroma odločitve o upravljanja društva pa neposredno in posredno sprejemajo člani društva.

Za ustanovitev društva najmanj tri osebe

Za ustanovitev društva se lahko odločijo najmanj tri poslovno sposobne fizične oziroma pravne osebe. Pri tem pa velja, da gospodarske družbe ne morejo ustanoviti društva, če ima to društvo v temeljnem aktu določeno isto dejavnost, ki jo opravlja tudi gospodarska družba.

Read more

Učne delavnice: praktično usposabljanje

Maribor, 21.09.2018

Učne delavnice: praktično usposabljanje

Praktično usposabljanje za brezposelne pri delodajalcih iz socialnega podjetništva in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja. Povabilo je odprto od 15. 1. 2018 do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018.

Omogoča vam, da brezposelne spoznate v konkretni delovni situaciji in jih praktično usposobite predvideno delovno mesto, v skladu s programom učne delavnice, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo.

Učna delavnica za posameznega udeleženca traja 6 mesecev.

Ponudbo za izvedbo učnih delavnic lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih in ste vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije:

 1. kot zaposlitveni center ali
 2. imate status socialnega podjetja ali
 3. imate status invalidskega podjetja,

pri čemer izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo, opredeljene v javnem povabilu (5. poglavje).

VIR:Zavod za zaposlovanje RS

 

Pomagali vam bomo pripraviti Ponudbo in vas vodili čez vse postopke od začetka do zaposlitve vam primerne osebe.

Pokličite nas na tel. 02 234 23 21 ali nam pišite na mail: simona@interfin.si

Read more

Ali se lahko prostovoljcu izplača nagrada do višine 500,00 eurov ? DA

NOVO 2014:  Posebna ekskluzivna ponudba… plačaj samo 399 eurov namesto 7.500,00Nakup in prodaja podjetij     http://www.interfin.si/nakup-in-prodaja-podjetij/»Za garantirano povečanje prodaje in profita v vašem poslu«

——————————————————————————————————

Pojasnilo DURS, št. 4210-6255/2014-1, 28. 5. 2014

Ali se lahko prostovoljcu izplača nagrada do višine 500,00 eurov ? DA

Zavezanec je zaprosil za pojasnilo Zakona o dohodnini glede višine nagrade za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Sprašuje, koliko znaša trenutna višina nagrade, ki jo prostovoljska organizacija lahko izplača prostovoljcu in ali se navedena višina nanaša na posamezno izplačilo s strani prostovoljske organizacije ali je to maksimalna višina, ki jo lahko prejme prostovoljec. V zvezi s temi vprašanji smo prejeli pojasnilo Ministrstva za finance, ki ga povzemamo v nadaljevanju.

Read more

Razlaga Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

Pravilnik, ki ga je izdal minister, pristojen za finance, za namene ugotavljanja davčne osnove pri zavezancu iz 9. člena, podrobneje določa, kaj se šteje kot pridobitna ali nepridobitna dejavnost oziroma za dohodke iz opravljanja pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pri zavezancu iz 9. člena ZDDPO-2. Kot določa 3. člen Pravilnika, se za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti zavezancev, ki se izvzemajo iz davčne osnove po 27. členu ZDDPO-2, štejejo zlasti:

 • donacije, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali storitve, katerih kupci so te osebe;
 • članarine, če gre za članarine, ki dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek članov zavezancu in za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini članarine, primeroma, da v celoti ali deloma ne predstavljajo plačila za določene proizvode, blago, storitve ali plačila za ugodnosti, ki jih ta zavezanec nudi članom ali njihovim povezanim osebam;
 • volila in dediščine;
 • prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, ki so plačani neposredno Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Po 4. členu Pravilnika se za pridobitne dohodke štejejo zlasti:

 • dohodki iz opravljanja javne službe;
 • namenska javna sredstva;
 • bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1000 evrov letno;
 • dividende in drugi dohodki iz naložb;
 • dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov članom in nečlanom, vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar obiščejo zavezanca;
 • najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti zavezanca ali opreme drugim osebam;
 • dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev;
 • plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjah, zabavah, plesih ali drugih družabnih srečanjih, ki jih organizira zavezanec;
 • plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali delavnicah, ki jih organizira zavezanec;
 • dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec.

Vir:durs

Read more

Mažoretke na Ptuju

“KURENTOVANJE JE ZAKON ŽE 50 LET.”

Mažoretke smo v pustni povorki na Ptuju sodelovale že večkrat. Letos pa se bomo pridružile posebni povorki, ki bo sestavljena iz pihalnih godb in mažoret iz Slovenije.

* Začetek povorke je ob 11.00, pot povorke: Mestni stadion Ptuj, Čučkova ulica, Mestni park, Dravska ulica, Cafova ulica, Prešernova ulica, Slovenski trg, Slomškova ulica, Miklošičeva ulica, Mestni trg, Krempljeva ulica, Minoritski trg, Dravska ulica, Mestni park, Čučkova ulica, Mestni stadion Ptuj.
* Pihalni orkester Ptuj bo prvič v Sloveniji na enem mestu zbral 50 skupin pihalnih godb in mažoret z zaključnim skupnim nastopom na Mestnem stadionu Ptuj ob 12.30.
* Od 14.00 do 17.00 bo v karnevalski dvorani sledila zabava udeležencev karnevala pihalnih godb in mažoret z narodno zabavnim ansamblom ZUPAN.

Vir:mazoretke.si

Read more

Zvočna kopel s planetarnimi gongi in tibetanskimi posodami

Klub dupleških mažoretk v sodelovanju z Marjanom in Lučko organizira

ZVOČNO KOPEL s planetarnimi gongi in tibetanskimi posodami,
ki bo v četrtek, 21. januarja 2010 ob 17.00 v telovadnici OŠ Duplek.

Pridite v udobnih oblačilih, s seboj pa imejte podlogo za ležanje in kakšno odejo (lahko spalno vrečo).

Če še nimate kupona, ga lahko dobite TUKAJ. Velja barvni, črno-beli, majhen ali velik 🙂

Vir:Klub Dupleških mažoretk

Read more

Priprava zaključnega računa 2007 za društva

Zakon o društvih (ZDru-1) Objavljeno: Uradni list RS 61/2006 z dne 13. 6. 2006 določa kako in  kdaj oddati zaključne bilance za društva.

PRIPRAVA LETNEGA POROČILA

Naš računovodski servis vam je na razpolago, pomagamo vam pripraviti letno poročilo za leto 2007.  Lahko vam svetujemo, glede zahtev s strani Davčne uprave in Ajpesa. Kazenske določbe za društva so izredno visoke, zakaj bi se izpostavljali.

Pokličite še danes in pomagali vam bomo.  Tel:02 234 23 20 Simona

26. člen
(računovodstvo)

(1) Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim ali posebnim aktom, v skladu s tem zakonom in računovodskim standardom za društva. (4) Društvo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti ali jo opravlja le občasno in čigar prihodki preteklega poslovnega leta so manjši od 2 milijonov tolarjev, lahko vodi le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo.
(7) Letno poročilo sprejme zbor članov društva. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz petega in šestega odstavka tega člena.

29. člen

(predložitev letnega poročila)

(1) Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju, predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

 KAZENSKE DOLOČBE

Read more