Skip to main content Skip to search

Archives for krediti

 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Maribor, 18.10.2018

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov 59OB17

Predmet javnega poziva je ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov:

 • Vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje ter pripravo sanitarne tople vode
 • Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode
 • Sodobne naprave za pridobivanje električne energije
 • Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb
 • Gradnja ali nakup nizkoenergijske ali skoraj nič-energijske stanovanjske stavbe
 • Nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov
 • Nakup okolju prijaznih vozil
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
 • Nadomeščanje materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko
 • razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva
 • Učinkovita raba vodnih virov
 • Oskrba s pitno vodo

Višina sredstev po tem pozivu znaša 30 milijonov EUR.

Read more

 JAVNI POZIV 51FS-PO18 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Maribor, 12.10.2018

JAVNI POZIV 51FS-PO18

Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Predmet in namen javnega poziva

Predmet javnega poziva so finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude po tem javnem pozivu:

Read more

 Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Maribor, 11.10.2018

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb 56PO16

Predmet javnega poziva

Predmet in namen javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb v naslednje ukrepe:

 1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
 2. zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov)
 3. gospodarjenje z odpadki
 4. varstvo voda in učinkovita raba vode
 5. odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in
 6. začetne naložbe v okoljske tehnologije

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15 milijonov EUR.

Upravičene osebe

Do kreditov so upravičene gospodarske družbe in druge pravne osebe. Do kreditov so upravičeni tudi samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona.

Read more

Javni razpis za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018

Maribor, 18.09.2018

Javni razpis za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018

Roki za oddajo vlog so: 1. 10. 2018, 5. 11. 2018 in 3. 12. 2018.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 27. 7. 2018, Stran: 1646

Predmet razpisa: Predmet in namen javnega razpisa je pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev po programu PF – pred-financiranje, in sicer upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev in/ali že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Program PF – pred-financiranje vključuje naslednja podprograma:

podprogram PF1: pred-financiranje razvojnih projektov – izven pravil državnih pomoči in

podprogram PF2: pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev – izven pravil državnih pomoči.

Cilji javnega razpisa je hitrejša in učinkovitejša izvedba projektov, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva.

Vrednost razpisa: Vrednost javnega razpisa znaša 7.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836 19 53.

Vir: Javni razpisi – Slovenski podjetniški portal

Lahko vam pomagamo, pokličite nas na tel. 02 234 23 21 ali nam pišite na mail: simona@interfin.si

Read more

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018

Maribor, 18.09.2018

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018

Roki za oddajo vlog so: 15. 10. 2018 in 26. 11. 2018.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 52, Datum: 27. 7. 2018, Stran: 1639

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil projektom po programu A – kmetijstvo in gozdarstvo na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje podprograme:

podprogram A1.1: primarna kmetijska pridelava – po pravilih državnih pomoči

podprogram A1.2: primarna kmetijska pridelava – izven pravil državnih pomoči

podprogram A2.1: kmetijska predelava in trženje – po pravilih državnih pomoči

podprogram A3.2: gozdarstvo – izven pravil državnih pomoči

Namen razpisa je spodbujanje projektov na področju primarne kmetijske pridelave, vključno z namakalnimi sistemi, projektov kmetijske predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter projektov v gozdarstvu.

Cilj javnega razpisa je spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja z izboljšanjem zaposlitvenih možnosti na podeželju, z zmanjšanjem proizvodnih stroškov, s prilagoditvami k podnebnim spremembam, z ohranjanjem in izboljšanjem naravnega okolja ter standardov za dobro počutje živali.

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci:

1. Po vseh podprogramih so upravičenci kmetijska gospodarstva, ki so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

pravne osebe,

fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost,

kmetija, ki ni pravna oseba ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost.

V primeru posojil izven pravil državnih pomoči, so do sredstev upravičene tudi ostale pravne ali fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost.

2. Kmetijska gospodarstva se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

Vrednost razpisa: Razpisani znesek je 6.000.000,00 EUR v obliki posojil iz namenskega premoženja Sklada.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, Tel: (01) 836-19-53.

Vir: Javni razpisi – Slovenski podjetniški portal

Lahko vam pomagamo, pokličite nas na tel. 02 234 23 21 ali nam pišite na mail: simona@interfin.si

Read more