Skip to main content Skip to search

Archives for Potni nalog

Potni nalogi lahko udarijo nazaj – dvakrat

Maribor, 02.10.2018

Potni nalogi lahko udarijo nazaj – dvakrat

Dvakrat lahko udarijo nazaj zato, ker se v primeru inšpekcijskega pregleda, družbi ne plača samo dodaten davek iz dobička, ampak se izplačila potnih stroškov zaposlenim prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.

To pomeni, da se na eni strani dodatno obdavči družbo (davek iz dobička, prispevki na plačo, davek na izplačane plače), na drugi strani pa se uvede obnovo postopka odmere dohodnine pri zaposlenih, katero morajo seveda doplačati oni. Poti iz tega primeža ni, razen davčno načrtovanje.

Nespretneže davčni inšpektorji z lahkoto odkrijejo, saj s svojim ravnanjem povzročajo sami sebi več škode, kot pa prihrankov od davka od dobička. Vsakdo, ki samo bežno preleti potne naloge, lahko na daleč vidi, da se jih piše za nazaj, in to za cel mesec ali celo leto. V nadaljevanju tega sestavka boste spoznali kako je potrebno pisati potne naloge.

Najpogostejše napake

Potni nalogi nimajo zaporednih številk. Če se številčijo zaporedno, nekaterih potnih nalogov ponavadi ni. Ta nepravilnost vzbuja sum, da se potni nalogi ne pišejo redno oz. da se pišejo za nazaj.

Naslov prebivališča zaposlenega na potnem nalogu ni popoln, temveč je naveden samo kraj ali pa sploh ni naveden. Prebivališče mora biti navedeno v celoti (ulica, hišna številka, kraj).

Na potnih nalogih manjka navedba, po čigavem nalogu je zaposleni odšel na službeno potovanje (npr. »po nalogu direktorja«).

Relacija poti ni dovolj natančno določena. Na potnem nalogu morajo biti navedeni vsi postanki, poleg kraja prihoda in odhoda.

Naloga s katero je odšel zaposleni na službeno pot na potnih nalogih ni dovolj natančno določena.

Na potni nalog je potrebno napisati:

 • kakšen sejem je zaposleni obiskal (»obisk sejma« ni dovolj),
 • kakšen posel se je pridobivalo in pri kom (»pridobivanje posla« ni dovolj),
 • katerega poslovnega partnerja je obiskal (»obisk poslovnega partnerja« ni dovolj),
 • kateri stranki se je oddala pošta (»oddaja pošte« ni dovolj),
Read more

 Spoznajte skrivnosti pravilnega izpolnjevanja potnih nalogov

Maribor, 02.10.2018

Spoznajte skrivnosti pravilnega izpolnjevanja potnih nalogov

V nadaljevanju vam pojasnjujemo osnovne pravilnosti:

Obračun potnih stroškov

Obračun potnih stroškov je potrebno izpolniti tako, da predstavlja verodostojno knjigovodsko listino. Obračun potnih stroškov je potrebno izdelati za vsako službeno pot posebej ali izdelati mesečni obračun potnih stroškov.

Zakon o delovnih razmerjih v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti med drugimi tudi povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

Izpolnjen potni nalog in k obračunu potnih stroškov priloženi računi v zvezi s prevozom in prenočevanjem so po 5. in 6. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja pogoj za neobdavčeno povračilo potnih stroškov prevoza in prenočevanja na službenem potovanju. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza.

Po vrnitvi s službenega potovanja je treba v čim krajšem času (na primer v dveh delovnih dneh) izpolniti (pisno ali elektronsko) obračun potnih stroškov in ga predložiti svojemu nadrejenemu ali računovodstvu. Priporočljivo je, da je rok predložitve obračuna določen v internem pravilniku o službenih potovanjih. Obračun stroškov, nastalih na službenem potovanju v tujino, se po določilih 20. člena Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino predloži nadrejenemu naslednji dan po končanem službenem potovanju, najpozneje pa v 7 dneh po končanem potovanju. Nadrejeni je dolžan celotno dokumentacijo ter morebitni ostanek sredstev predložiti računovodstvu v roku 7 dni po prejemu obračunov.

Obračun mesečnih potnih stroškov je potrebno sestaviti kot en obračun potnih stroškov za vse službene poti za cel mesec. Rok predložitve tega obračuna nadrejenemu ali računovodstvu je priporočljivo določiti v internem pravilniku o službenih potovanjih. Daljšega obdobja sestavitve obračuna potnih stroškov od enega meseca se ne priporoča.

Obračun potnih stroškov v pisni obliki se lahko sestavi na isti strani lista kot potni nalog (na primer: potni nalog je na zgornji polovici, obračun potnih stroškov pa na spodnji polovici lista). Obračun potnih stroškov se lahko sestavi tudi na hrbtni strani potnega naloga ali pa na posebnem listu in se priloži k potnemu nalogu. Če se sestavlja mesečni obračun potnih stroškov, ga je potrebno po preteku meseca priložiti k potnim nalogom, izdanim za ta mesec. Obračun potnih stroškov se lahko sestavi tudi v elektronski obliki.

Read more

Potni nalogi in najpogostejše napake

Potni nalogi lahko udarijo nazaj – dvakrat

Potni-nalog vzorec excel

Dvakrat lahko udarijo nazaj zato, ker se v primeru inšpekcijskega pregleda, družbi ne plača samo dodaten davek iz dobička, ampak se izplačila potnih stroškov zaposlenim prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.

To pomeni, da se na eni strani dodatno obdavči družbo (davek iz dobička, prispevki na plačo, davek na izplačane plače), na drugi strani pa se uvede obnovo postopka odmere dohodnine pri zaposlenih, katero morajo seveda doplačati oni. Poti iz tega primeža ni, razen davčno načrtovanje.

Read more

Spoznajte skrivnosti pravilnega izpolnjevanja potnih nalogov

Pozdravljeni, dobili smo vprašanje o pravilno izplnjenem potnem nalogu.

V nadaljevanju vam pojasnjujemo osnovne pravilnosti:

Obračun potnih stroškov

Obračun potnih stroškov je potrebno izpolniti tako, da predstavlja verodostojno knjigovodsko listino. Obračun potnih stroškov je potrebno izdelati za vsako službeno pot posebej ali izdelati mesečni obračun potnih stroškov.

Zakon o delovnih razmerjih v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti med drugimi tudi povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.

Izpolnjen potni nalog in k obračunu potnih stroškov priloženi računi v zvezi s prevozom in prenočevanjem so po 5. in 6. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja pogoj za neobdavčeno povračilo potnih stroškov prevoza in prenočevanja na službenem potovanju. Iz potnega naloga mora biti razvidna odobritev delodajalca za posamezno vrsto prevoza.

Read more

Pisanje potnih nalogov

Nalog za službeno potovanje mora biti izdan pisno, podpiše ga direktor ali pooblaščena oseba. Le izjemoma se nalog da tudi ustno, vendar mora biti pisni nalog izstavljen najpozneje v dveh dneh, ko je upravičenec odšel na pot.

Obračun stroškov, nastalih na službenem potovanju v tujino, se predloži pristojnemu delavcu najkasneje v 7 dneh po končanem potovanju.

Pri opredelitvi stroškov v zvezi s službenim potovanjem je potrebno upoštevati tudi slovenski računovodski standard (v nadaljevanju:  SRS) 14, ki opredeljuje zadevne stroške kot stroške storitev pod pogojem, da so le ti v neposredni zvezi s poslovanjem pravne osebe, ter SRS 21, ki opredeljuje knjigovodske listine. Po SRS 21 se potni nalogi, nalogi za izplačilo gotovine in podobno, štejejo kot nalogi za izvajanje, ki imajo pomožno naravo in usmerjajo h kontroli pravne veljavnosti izpričevalne listine, tj. knjigovodske listine.

Iz navedenega izhaja, da mora biti potni nalog in drugi nalogi za izvajanje sestavljeni skladno s SRS 21.

Stroške, povezane s službenim potovanjem v tujino, ureja tudi Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS 38/94, 63/94, 24/96). Skladno z navedeno uredbo povračila stroškov za službena potovanja v tujino obsegajo:

 • dnevnico kot povračilo za stroške prehrane,
 • povračilo stroškov za prenočišče,
 • povračilo stroškov prevoza,
 • povračilo drugih stroškov.

Uredba tudi določa višino stroškov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in se priznavajo kot strošek.

Akontacija potnih stroškov se lahko izplača v višini predvidenih stroškov, ki morajo biti v nalogu za službeno potovanje natančno razčlenjeni.

Tudi če si ne izplačujete potnih stroškov, morate potne naloge pisati. Tako se lažje upraviči, da so se službena vozila uporabljala v poslovne namene, in s tem se ne ogrozi pravilnosti izkaza uspeha; če namreč davčni inšpektor podvomi o uporabi službenega vozila zgolj v poslovne namene, se družbi oz. zaposlenim v najslabšem primeru zgodijo kar štiri stvari:

 • za osebno vozilo se vam ne prizna obračunana amortizacija ter revalorizacija,
 • pravica do uporabe službenega vozila v zasebne namene se šteje kot boniteta, kar pomeni, da se to šteje kot dodatek k plači,
 • družbi se naloži plačilo neplačanih akontacij davka od osebnih prejemkov z zamudnimi obrestmi od izdaje odločbe, morebitna globa in kazen zaradi prekrška po Zdavp,
 • uporabnikom službenih vozil v zasebne namene se uvede obnovitev postopka za odmero dohodnine in temu lahko sledi tudi eventualno doplačilo s strani dohodninskega zavezanca.

Vir:e-seminar Carpe Diem

Read more

V kakšni višini si lahko izplačam prehrano, prevoz in dnevnice?

NOVO 2014:  Posebna ekskluzivna ponudba… plačaj samo 399 eurov namesto 7.500,00

Nakup in prodaja podjetij http://www.interfin.si/nakup-in-prodaja-podjetij/

»Za garantirano povečanje prodaje in profita v vašem poslu«

——————————————————————————————————

 

1. Povračila stroškov v zvezi z delom
Pri obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom je treba ločiti njihovo delovnopravno obravnavo od davčne obravnave. Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih – ZDR (Uradni list RS, št. 42/2002 s spremembami), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Višina povračil tovrstnih stroškov se določi s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo ali z izvršilnim predpisom.

Read more

Prevoz na delo, prehrana, dnevnice v letu 2013

Plača v EUR

Višina bruto Višina neto (cca*) Strošek podjetja (cca*)
763,06 (min) 584 885,92
851,08 (najnižja) 600 988,11

* odvisno od prejemnikovih davčnih olajšav

Dodatki k plači v EUR

Prevoz na delo Regres za DL Prehrana Opomba
Javni prevoz* ali 0,18 €/km 763,06 € 6,12 MAX (zgornja meja)
1.060,94 € 3,56 MIN (spodnja meja)

Od navedenih zneskov ni potrebno obračunati prispevkov za socialno varnost in akontacije davka-dohodnine.
*Javni prevoz: najmanj v višini 60% cene najcenejšega javnega prevoza na delo

Dnevnice

Službeno potovanje v Sloveniji:
od 1.8.2008 naprej velja:
nad 6 do 8 ur – 7,45€
nad 8 do 12 ur – 10,68€
nad 12 do 24 ur – 21,39€

Read more

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino – od 7.7.2012

Uradni list RS, št. 51/2012

 

Če službeno potovanje v tujino traja:

nad 14 do 24 ur: cela dnevnica
nad 8 ur do 14 ur¸: 75% dnevnice
nad 6 do 8 ur: 25% dnevnice.

1. člen

V Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07 in 30/09) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»Ta uredba ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje v državnih organih, upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih agencijah, javnih skladih, javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih ter drugih osebah javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zaposleni).«.

Tretji odstavek se črta.

2. člen

V 3. členu se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»– povračilo parkirnine,«.

V dosedanji četrti alineji, ki postane peta alineja, se pred piko doda vejica in besedilo »vezanih na opravljanje službenih nalog na službenem potovanju in z izkazanim računom«.

3. člen

V prvem odstavku 5. člena se črta besedilo »in tretjim«.

4. člen

V drugem odstavku 7. člena se številka »8« nadomesti s številko »10«.

Tretji odstavek se črta.

5. člen

V prvem odstavku 8. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Šteje se, da za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 10 do 14 ur pa dva obroka.«.

V tretjem odstavku se številka »8« nadomesti s številko »10«.

6. člen

V 14. členu se besedilo »in sicer« nadomesti z besedilom », zlasti«.

Črtajo se tretja, šesta in sedma alineja. Dosedanji četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta alineja.

7. člen

V 15. členu se številka »30« nadomesti s številko »18«.

8. člen

V tretjem odstavku 19. člena se beseda »telegrafsko« nadomesti z besedilom »v elektronski obliki«.

9. člen

Priloga uredbe se spremeni tako, kot je določeno v prilogi te uredbe.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

10. člen

Stroški, ki so nastali na službenem potovanju v tujino pred uveljavitvijo te uredbe, se obračunajo in povrnejo v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02, 66/04, 73/04, 16/07 in 30/09).

11. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00730-25/2012

Ljubljana, dne 5. julija 2012

EVA 2012-2030-0016

Janez Janša l.r.
Predsednik

PRILOGA
+-------------------------------------+------------------------+
|Država/mesto             |Znesek dnevnice v$ ali €|
+-------------------------------------+------------------------+
|                   |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Avstralija              |48$           |
+-------------------------------------+------------------------+
|Albanija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Andora                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Armenija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Avstrija               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Azerbajdžan             |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Belgija               |50 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Belorusija              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Bolgarija              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Bosna in Hercegovina         |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Ciper                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Češka                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Črna gora              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Danska                |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Estonija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Finska                |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Francija               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Gruzija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Grčija                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Hrvaška               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Irska                |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Islandija              |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Italija               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Japonska               |80$           |
+-------------------------------------+------------------------+
|Kanada                |48$           |
+-------------------------------------+------------------------+
|Latvija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Lihtenštajn             |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Litva                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Luksemburg              |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Madžarska              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Makedonija              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Malta                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Moldavija              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Monako                |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Nemčija               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Nizozemska              |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Norveška               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Poljska               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Portugalska             |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Romunija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Rusija                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|San Marino              |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Slovaška               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Srbija                |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Španija               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Švedska               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Švica                |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Turčija               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Ukrajina               |32 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Vatikan               |44 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Združene države Amerike       |48$           |
+-------------------------------------+------------------------+
|Združeno kraljestvo Velike Britanije |44 €          |
|in Irska               |            |
+-------------------------------------+------------------------+
|Druge države             |40$           |
+-------------------------------------+------------------------+
|Hong Kong              |56$           |
+-------------------------------------+------------------------+
|Moskva                |64 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
|Sankt Petersburg           |64 €          |
+-------------------------------------+------------------------+
Vir:Uradni list RS
Read more