Skip to main content Skip to search

Archives for Prispevki za socialno varnost

 Spletni seminar – Kako podjetnik pravilno obračuna prispevke?

Maribor, 13.02.2019

Samostojni podjetniki so sami zavezanci za plačilo prispevkov, višina pa se spreminja, saj je odvisna tudi od dobička in že obračunanih prispevkov.

Sledite povezavi do kratkega posnetka, v katerem je prikazano, kakšen obračun prispevkov zahteva FURS.

Vsebina posnetka:

 • Zakaj mora s.p. plačevati prispevke?
 • Kakšne so (najnižje in najvišje) osnove za prispevke in od česa so odvisne?
 • Pomembni roki (obračun, poročanje davčnemu organu, plačilo)
 • Praktični primeri: obračun za navadni sp, obračun za popoldanski sp, polovični delovni čas
 • Delna oprostitev prispevkov
 • Posebnosti: bolniška, nega, porodniški dopust

Vir: Minimax

Read more

 Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. v letu 2019

Maribor, 16.01.2019

Pavšalni prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 2019 – prispevki za ZZ višji za 3,38 %

Zavezanci za pavšalne prispevke do 15. v mesecu za pretekli mesec oddajo Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, če FURS do 10. v mesecu v sistem eDavki ne odloži predizpolnjenega obračuna oz. je ta obračun napačen. Rok za plačilo prispevkov: do 20. v mesecu za pretekli mesec (npr. do 20. februarja za januar).

Read more

 Prispevki za socialno varnost za družbenike – obračunavanje in plačilo prispevkov

Maribor, 19.10.2018

OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKOV

Družbeniki prispevke izračunavajo mesečno v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSVL obrazcu), ki je določen s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost.

V skladu s prvim odstavkom 353. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 predložijo OPSVL obrazec davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec v elektronski obliki prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, če z zakonom ni določeno drugače.

Za mesec januar 2017 in naprej bo davčni organ sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Read more

 Prispevki za socialno varnost za družbenike – osnova za plačilo prispevkov

Maribor, 19.10.2018

OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKOV

Najnižja osnova za prispevke

Najnižja osnova za prispevke za družbenike znaša:

 • v letu 2014: minimalna plača,

 • v letu 2015: znesek 65 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP),

 • v letu 2016: 70 % PP,

 • v letu 2017: 75 % PP,

 • v letu 2018: 80 % PP,

 • v letu 2019: 85 % PP,

 • v letu 2020: 90 % PP.

Read more

 Prispevki za socialno varnost za družbenike – vrste prispevkov

Maribor, 19.10.2018

OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKOV

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Po 16. členu Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 se obvezno zavarujejo osebe, ki so družbeniki oziroma delničarji gospodarskih družb, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji oziroma ustanoviteljice ali ustanovitelji zavodov ter zadrug in so poslovodne osebe (v nadaljnjem besedilu: družbenik), če niso zavarovane na drugi podlagi.

Po prvi alineji prvega odstavka 152. člena in tretji alineji 153. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 so zavarovanci – družbeniki sami zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca, razen v primerih prejemanja nadomestil. V teh primerih je zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca izplačevalec nadomestila.

Read more

 Prispevki za socialno varnost za družbenike – trajanje obveznega zavarovanja

Maribor, 19.10.2018

OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKOV

Vlaganje prijav v zavarovanje

Družbeniki, ki izpolnjujejo pogoje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za starševsko varstvo:

 • se vključujejo v zavarovanje po zavarovalni podlagi 040,

 • če te osebe hkrati izpolnjujejo tudi pogoje za zavarovanje za primer brezposelnosti, se v zavarovanje za primer brezposelnosti vključijo s šifro podlage za zavarovanje 112.

Družbeniki, ki so po pravnomočnosti odločbe ZPIZ o priznani I. kategoriji invalidnosti še naprej vpisani v predpisan register, so v zavarovanje vključeni po šifri podlage za zavarovanje:

 • 102 – če izpolnjuje pogoje samo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Read more

Osnova za obračun prispevkov z marcem nekoliko višja

Maribor, 16.10.2018

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju od marca dalje znaša 878,55 evra.

Osnova za obračun prispevkov se je zvišala

Za delavce v delovnem razmerju morajo delodajalci od letošnjega leta dalje plačevati prispevke od 54 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, medtem ko minimalna osnova za prispevke samozaposlenih letos znaša 60 odstotkov povprečne letne plače.

Kot so sporočili iz Finančne uprave RS (Furs), za izplačila od 1. 3. 2018 dalje najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju znaša 878,55 evra. Povprečna bruto plača v letu 2017 je bila namreč 1.626,95 evra, 54 odstotkov tega zneska pa predstavlja novo osnovo.

Read more

Spomni me oktober 2018 :)

Maribor, 03.10.2018

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v oktobru 2018 ne smete zamuditi

Do 10. 10.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2018 in trimesečno obdobje julij-avgust 2018

 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2018 in trimesečno obdobje julij-avgust 2018

Do 15. 10.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2018 (program za pomoč pri oddaji)

 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu septembru 2018

 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu septembru 2018

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za september 2018; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu))

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za september 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 10. 2018

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače (OPSVL), za september 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 10. 2018

 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje, za september 2018, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 10. 2018

 • obračun in plačilo požarne takse za september 2018

Read more

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

Osebe z dejavnostjo se morajo vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja. V to zavarovanje se vključijo že ob registraciji dejavnosti na točki portala e-VEM. Na novo se zavarovalna osnova določi glede na doseženi dobiček, izkazan v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti, najpozneje za mesec april.

Vključiti se morajo v vsa štiri obvezna zavarovanja:

 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ),

 • zdravstveno zavarovanje (ZZ),

 • zavarovanje za starševsko varstvo,

 • zavarovanje za primer brezposelnosti.

Osebe z dejavnostjo so same zavezanci za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost delojemalca in prispevkov delodajalca.

Davčni organ sestavi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost:

za mesec januar 2017 in naprej davčni organ sestavlja predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vroča zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti OPSV najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Prispevki za socialno varnost morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

VIŠINA PRISPEVKOV

Zavezanci se sami odločijo, ali bodo plačevali minimalne prispevke za socialno varnost (če za to izpolnjujejo pogoje) ali višje oziroma najvišje možne prispevke za socialno varnost, ki predstavljajo 3,5-kratnik zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec (PP).

Vir: FURS

Email: simona@interfin.si

Telefon: (02) 29 27 123

Read more