Skip to main content Skip to search

Archives for Sponzorstvo

Sponzorstvo in donatorstvo – kakšna je razlika?

Maribor, 26.10.2018

Sponzorstvo je pogodben odnos med sponzorjem (podjetjem) in prejemnikom sredstev. Prejemnik je denimo kulturno društvo ali športni klub. Sponzor se zaveže vložiti določena finančna sredstva v zameno za usluge drugega. Kako pa se sponzorstvo razlikuje od donatorstva?

Kaj velja za pravne osebe?

Pri donaciji donator od prejemnika donacije ne pričakuje nobene protiusluge. Praviloma so prejemniki donacij nepridobitne organizacije.

Donator lahko za dane donacije uveljavlja davčno olajšavo za znesek izplačil v denarju in v naravi v humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene. In sicer, če gre za izplačila rezidentom Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti.

Read more

Kaj še lahko naredite, da letos izboljšate poslovanje? DONACIJA :)

Kaj še lahko naredite, da letos izboljšate poslovanje?

Rešitev: donacija

DAVČNI VIDIKI SPONZORIRANJA

A) UVOD

SPONZORIRANEC mora sponzorju po izpolnitvi pogodbeno dogovorjenih obveznosti na osnovi medsebojne sponzorske pogodbe izstaviti račun. Pri sponzoriranju gre za pogodbeno razmerje, pri katerem se sponzor obveže sponzorirancu izročiti določena sredstva (denarna ali materialna), sponzoriranec pa se v zameno za prejeta sredstva obveže opraviti pogodbeno dogovorjene storitve (npr. oglaševanje, promocija …).

Read more

Domači razpisi – marec 2008

Naziv razpisa: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV DRUŠTEV IN ZVEZ DRUŠTEV V ŠOLSKEM LETU 2008/2009
Razpisnik: Ministrstvo za šolstvo in šport
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje projektov društev in zvez društev v šolskem letu 2008/2009 je sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo društva in zveze društev v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu ZOFVI
Rok za oddajo prijav: 18. 4. 2008, do 12. ure

Naziv razpisa: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV TURISTIČNIH DRUŠTEV V LETU 2008
Razpisnik: Slovenska turistična organizacija
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje prireditev turističnih društev
Rok za oddajo prijav: 8. 4. 2008, do 14. ure

Naziv razpisa: POZIV ZA PREDLOŽITEV RAZISKOVALNIH IN INFRASTRUKTURNIH PROGRAMOV ZA NASLEDNJE OBDOBJE FINANCIRANJA IN PRIPRAVO POROČIL O REZULTATIH RAZISKOVALNIH IN INFRASTRUKTURNIH PROGRAMOV V OBDOBJU 2004 – 2008
Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Predmet javnega razpisa: dostava predlogov raziskovalnih in infrastrukturnih programov za financiranje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih in infrastrukturnih programov in predložitev poročil o rezultatih raziskovalnih in infrastrukturnih programov v preteklem obdobju
Rok za oddajo prijav: 7. 5. 2008, do 12. ure

Naziv razpisa: UKREP 121 – JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA PRVO POSTAVITEV OZIROMA PRESTRUKTURIRANJE HMELJIŠČ IZ NASLOVA UKREPA POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Predmet javnega razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe kmetijskih gospodarstev v prvo postavitev oziroma prestrukturiranje hmeljišč iz naslova ukrepa Posodabljanje kmetijskih gospodarstev iz PRP 2007-2013.
Rok za oddajo prijav: od dne 28.3.2008, do porabe sredstev

Naziv razpisa: JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA NALOG SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V LETIH 2008 IN 2009
Razpisnik: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje opravljanja nalog subjektov inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji s pisarnami za prenos tehnologij) in na ta način zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetništvo ter nastajanje in razvoj novih inovativnih podjetij.
Rok za oddajo prijav: 9.5.2008, do 15. ure.

Naziv razpisa: POVABILO ZA ODDAJO VLOG ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2008
Razpisnik: Ministrstvo za šolstvo in šport RS
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in obnove nepremičnin ter opreme v javno vzgojno-izobraževalnih zavodih
Rok za oddajo prijav: 4.4.2008

Read more

Vavčersko svetovanje

KAJ MI PROGRAM PONUJA?

Delujoča podjetja lahko koristijo subvencije v višini do 50 % neto vrednosti upravičenih stroškov svetovanja, vendar največ do 4.000,00 EUR v obdobju trajanja pogodbe.

Potencialni podjetniki lahko koristijo subvencije v višini do 100 % vrednosti upravičenih stroškov svetovanja, vendar največ do 1.500,00 EUR v obdobju trajanja pogodbe, pod pogojem, da se v roku 12 mesecev samozaposli oz. v samostojni dejavnosti odpre vsaj eno novo delovno mesto .

KATERI SO UPRAVIČENI STROŠKI ZA SUBVENCIJO ?

  • stroški svetovanja s področja poslovnih funkcij podjetja
  • stroški svetovanja pri pripravi razvojnih programov, projektov in poslovnih načrtov
  • stroški svetovanja glede primernosti izbrane statusne oblike podjetja.

P1 – Pogodba o vključitvi za delujoča podjetja

Delujoče podjetje, ki želi koristiti subvencijo za zunanje svetovalne storitve, pri vstopni točki VEM (LPC) podpiše pogodbo o vključitvi v program. Pred sklenitvijo pogodbe o vključitvi v program podjetje s svetovalcem-organizatorjem preveri izpolnjevanje kriterijev za vključitev delujočega podjetja v program.

Svetovalec-organizator je dolžan v prisotnosti svetovanca preveriti vpis podjetja v ustrezen register in izpolnjevanje kriterijev za vključitev v program. Svetovanec pa ob podpisu pogodbe o vključitvi podpiše tudi izjavo zakonitega zastopnika o izpolnjevanju kriterijev za vključitev v program.

V primeru, da je ugotovljeno očitno namerno podajanje neresničnih podatkov in zavajanje s strani svetovanca, se takšnemu podjetju in odgovornim v podjetju onemogoči sodelovanje na javnih razpisih za obdobje 5 let, kot je določeno v shemi »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013, majhna in srednje velika podjetja (št. BE02-5715334-2007)«. V primeru, da je ugotovljeno, da se sredstva porabljajo nenamensko, JAPTI prekine izplačevanje sredstev in/ali odstopi od pogodbe o vključitvi ter zahteva vrnitev vseh že izplačanih sredstev v realni vrednosti vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

Read more

Ideja: kako do sponzorske ali donatorske pogodbe (Droga Kolinska)

Vas zanima ali lahko pridete do sponzorske ali donatorske pogodbe z Drogo Kolinsko?

Kaj mora vsebovati prošnja za sponzorstvo/donacijo?
Iz prošnje za sponzorstvo/donacijo naj bo jasno razviden:

  • Namen porabe sredstev
  • Znesek, ki ga prosilec prosi
  • Kraj in čas dogodka
  • Ciljne skupine (komu je dogodek/projekt namenjen)
  • Množičnost dogodka (število obiskovalcev, medijska pokritost)
  • Oblika promocije za sponzorja (v primeru donacije ta točka ni potrebna)
  • reference so prednost

Pogoje si preberite na www.drogakolinska.si.

Read more