Maribor, 24.09.2018

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

  1. Vprašanje 3: Priznavanje posebne osebne olajšave (študentske olajšave) pri izračunu akontacije dohodnine

Odgovor: Posebna osebna olajšava se, pod pogoji iz tretjega odstavka 113. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2, prizna rezidentu, ki se izobražuje, in ima status dijaka ali študenta tudi, če se izobražuje kot udeleženec izobraževanja odraslih.

  1. Vprašanje 4: Izplačilo članom agrarne skupnosti za opravljene ure dela

Odgovor: Če je član ali nečlan agrarne skupnosti fizična oseba, ki ima za tovrstna dela oziroma storitve registrirano dejavnost (tj. fizična oseba je za opravljanje tovrstne dejavnosti registrirana oziroma je vpisana v davčni register kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost), so doseženi dohodki obdavčeni z dohodnino kot dohodek iz dejavnosti. Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, mora dohodke, prejete od agrarne skupnosti za opravljene ure dela, vključiti v davčni obračun, ki ga davčnemu organu predloži do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

  1. Vprašanje 5: Brutenje dohodka pri izplačilu povračil stroškov osebam, ki opravljajo delo po civilni pogodbi

Odgovor: Pri izplačevanju povračil stroškov (prevoz, prenočevanje ipd.), ki jih delodajalec izplača delojemalcu (osebi, ki zanj opravlja delo ali storitev na podlagi civilne pogodbe), ne gre za dohodek v naravi, zato se znesek povračil stroškov, v skladu z davčno zakonodajo, ne poveča s koeficientom davčnega odtegljaja. Povračilo stroškov delojemalcem (s katerimi delodajalec nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi) se šteje za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

  1. Vprašanje: Uveljavljanje dejanskih stroškov prevoza

Odgovor: Stroški prevoza na delo in z dela se zavezancu priznajo pod pogoji in do višine po 3. členu Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – Uredba, in sicer povračilo stroškov do višine stroškov javnega prevoza od najbližjega postajališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od zavezančevega običajnega prebivališča. Če zavezanec iz utemeljenih razlogov (pomanjkanje javnega prevoza, časovno neustrezen vozni red ipd.) ni mogel uporabiti javnega prevoza, se mu kot strošek prevoza na delo prizna 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela.

  1. Vprašanje: Ali se moram za opravljanje del po podjemni pogodbi registrirati za opravljanje dejavnosti?

Odgovor: Oseba, ki storitve oz. delo opravlja trajno, samostojno in neodvisno, je dolžna registrirati opravljanje dejavnosti. Če dohodki iz dela in storitev, ki niso del opravljanja dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo, izhajajo iz enkratnih ali zgolj občasnih poslov, se davčno obravnavajo kot dohodki iz zaposlitve na podlagi drugega pogodbenega razmerja in se osebi, ki opravlja ta dela, ni treba registrirati za opravljanje dejavnosti.

  1. Vprašanje: Davčna obravnava povračil stroškov, ki jih delodajalec za delojemalca plača neposredno ponudniku storitev

Odgovor: Če delodajalec osebi, ki zanj opravlja delo oz. storitev iz drugega pogodbenega razmerja, za kritje stroškov prevoza ali nočitve omogoči plačilo teh stroškov s službeno kartico delodajalca, ali pa jih delodajalec plača neposredno ponudniku storitev, se tako povračilo stroškov šteje za dohodek v naravi iz drugega pogodbenega razmerja. V davčno osnovo dohodka iz drugega pogodbenega razmerja se namreč vključuje vsak prejeti dohodek vključno s povračili stroškov in bonitetami. V davčno osnovo dohodka pa se ne vključuje morebitno povračilo materialnih stroškov, kot je primeroma povračilo stroškov poštnine, stroškov drobnega material in podobno.

  1. Vprašanje: Obdavčitev dohodkov poslovodij in prokuristov

Odgovor: Dohodki, ki jih fizična oseba – poslovodja doseže na podlagi pogodbe o poslovodenju, se obdavčijo kot dohodki iz delovnega razmerja. Enako velja za dohodke prokurista, dosežene za vodenje družbe, na podlagi pogodbe o poslovodenju. Pri tem se povračila stroškov ne vštevajo v davčno osnovo tega dohodka, in sicer pod pogoji in do višine, ki jo določi vlada.

  1. Vprašanje: Plačilo posebnega davka na določene prejemke od izplačil po mandatni pogodbi

Odgovor: Izplačilo fizični osebi na podlagi sklenjene mandatne pogodbe je obdavčeno s posebnim davkom na določene prejemke, če ne gre za storitev, doseženo v okviru neodvisnega samostojnega opravljanja dejavnosti ali storitev, ki je po Zakonu o posebnem davku na določene prejemke izrecno oproščena plačila tega davka.

  1. Vprašanje: Davčna obravnava sejnin, izplačanih članom nadzornega sveta

Odgovor: Izplačane sejnine, pa tudi druga plačila, ki se fizičnim osebam zagotavljajo na podlagi njihovega članstva v nadzornem svetu, se obravnavajo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu Zakona o dohodnini – ZDoh-2 ne glede na to, ali je fizična oseba sicer zaposlena v družbi ali je v članstvo nadzornega sveta imenovana kot zunanji predstavnik.

  1. Vprašanje: Pridobitev izpisa delovne dobe za opravljeno delo preko študentskega servisa

Odgovor: Prošnjo za izpis priznanih obdobij zavarovanja na podlagi plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 18. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 mora fizična oseba poslati na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

   11. Vprašanje: Povračilo stroškov pri opravljanju kratkotrajnega dela

Odgovor: Povračila stroškov, ki jih delodajalec izplača osebi, ki pri njem opravlja kratkotrajno delo po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1, se davčno obravnavajo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja.

Vir: FURS

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21