Maribor, 19.10.2018

OBVEZNO SOCIALNO ZAVAROVANJE DRUŽBENIKOV

Vlaganje prijav v zavarovanje

Družbeniki, ki izpolnjujejo pogoje za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za starševsko varstvo:

  • se vključujejo v zavarovanje po zavarovalni podlagi 040,

  • če te osebe hkrati izpolnjujejo tudi pogoje za zavarovanje za primer brezposelnosti, se v zavarovanje za primer brezposelnosti vključijo s šifro podlage za zavarovanje 112.

Družbeniki, ki so po pravnomočnosti odločbe ZPIZ o priznani I. kategoriji invalidnosti še naprej vpisani v predpisan register, so v zavarovanje vključeni po šifri podlage za zavarovanje:

  • 102 – če izpolnjuje pogoje samo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Osebe, ki so družbeniki zasebnih družb in zavodov, če niso zavarovane na drugi podlagi, so v zavarovanje vključeni po šifri podlage za zavarovanje:

  • 103 – če izpolnjuje pogoje samo za zdravstveno zavarovanje.

Vse prijave v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti) zavarovanci vložijo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). Podrobnejša navodila v zvezi z obveznim zavarovanjem družbenikov so na voljo na spletni strani ZZZS.

Obvezno zavarovanje za polni delovni čas

Družbeniki se zavarujejo za polni zavarovalni čas, če ni z zakonom drugače določeno.

Zavarujejo se za krajši delovni čas:

  • v kombinaciji z delovnim razmerjem, sklenjenim za krajši delovni čas,

  • v kombinaciji s pravico do dela s krajšim delovni časom po predpisih o starševskem varstvu,

  • če uveljavijo pravico do delne starostne pokojnine,

  • če se kot upokojenec delno reaktivirajo (uživalec pokojnine, ki ponovno prične opravljati dejavnost).

Družbeniki plačujejo prispevke od zavarovalne osnove. Izračunavajo jih mesečno v obračunu prispevkov za socialno varnost.

Vir: Računovodstvo.net

Za pomoč smo za vas dosegljivi na:

Email: simona.klancnik@interfin.si

Telefon: (02) 234 23 21