Skip to main content Skip to search

potni stroški

Potni nalogi lahko udarijo nazaj – dvakrat

Maribor, 02.10.2018

Potni nalogi lahko udarijo nazaj – dvakrat

Dvakrat lahko udarijo nazaj zato, ker se v primeru inšpekcijskega pregleda, družbi ne plača samo dodaten davek iz dobička, ampak se izplačila potnih stroškov zaposlenim prekvalificirajo v drug prejemek iz delovnega razmerja.

To pomeni, da se na eni strani dodatno obdavči družbo (davek iz dobička, prispevki na plačo, davek na izplačane plače), na drugi strani pa se uvede obnovo postopka odmere dohodnine pri zaposlenih, katero morajo seveda doplačati oni. Poti iz tega primeža ni, razen davčno načrtovanje.

Nespretneže davčni inšpektorji z lahkoto odkrijejo, saj s svojim ravnanjem povzročajo sami sebi več škode, kot pa prihrankov od davka od dobička. Vsakdo, ki samo bežno preleti potne naloge, lahko na daleč vidi, da se jih piše za nazaj, in to za cel mesec ali celo leto. V nadaljevanju tega sestavka boste spoznali kako je potrebno pisati potne naloge.

Najpogostejše napake

Potni nalogi nimajo zaporednih številk. Če se številčijo zaporedno, nekaterih potnih nalogov ponavadi ni. Ta nepravilnost vzbuja sum, da se potni nalogi ne pišejo redno oz. da se pišejo za nazaj.

Naslov prebivališča zaposlenega na potnem nalogu ni popoln, temveč je naveden samo kraj ali pa sploh ni naveden. Prebivališče mora biti navedeno v celoti (ulica, hišna številka, kraj).

Na potnih nalogih manjka navedba, po čigavem nalogu je zaposleni odšel na službeno potovanje (npr. »po nalogu direktorja«).

Relacija poti ni dovolj natančno določena. Na potnem nalogu morajo biti navedeni vsi postanki, poleg kraja prihoda in odhoda.

Naloga s katero je odšel zaposleni na službeno pot na potnih nalogih ni dovolj natančno določena.

Na potni nalog je potrebno napisati:

 • kakšen sejem je zaposleni obiskal (»obisk sejma« ni dovolj),
 • kakšen posel se je pridobivalo in pri kom (»pridobivanje posla« ni dovolj),
 • katerega poslovnega partnerja je obiskal (»obisk poslovnega partnerja« ni dovolj),
 • kateri stranki se je oddala pošta (»oddaja pošte« ni dovolj),
Read more

 Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

Maribor, 24.09.2018

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI – Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

 1. Vprašanje 3: Priznavanje posebne osebne olajšave (študentske olajšave) pri izračunu akontacije dohodnine

Odgovor: Posebna osebna olajšava se, pod pogoji iz tretjega odstavka 113. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2, prizna rezidentu, ki se izobražuje, in ima status dijaka ali študenta tudi, če se izobražuje kot udeleženec izobraževanja odraslih.

 1. Vprašanje 4: Izplačilo članom agrarne skupnosti za opravljene ure dela

Read more

Spomni me marec 2017 :)

Datumi in obrazci, ki jih v marcu 2017 ne smete zamuditi

Novost od 1.1.2017 ZDAvP-2:

1.) 5-dnevni zamik pri plačilu davčnega odtegljaja in obveznih prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo v obračunu davčnega odtegljaja (REK obrazci, ODO-1) in za prispevke za socialno varnost (OPSVL/OPSVZ); rok za oddajo obrazcev ostaja enak

2.) Davčni organ OPSVZ/OPSVL sestavi in predizpolnjen obračun odloži v sistem eDavki najpozneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. Če podatki v predizpolnjenem obračunu prispevkov za socialno varnost niso pravilni in/ali popolni ali če do tega datuma na eDavkih predizpolnjenega obračuna prispevkov za socialno varnost ni, mora zavezanec sam predložiti obračun prispevkov za socialno varnost najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. Za zavezance, za katere bodo predizpolnjeni podatki v obračunu prispevkov za socialno varnost pravilni in popolni, se šteje, da je obračun oddan.

Do 10. 3.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2017
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2017
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za februar 2017); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 15. 3.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2017
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu februarju 2017
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu februarju 2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za februar 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2017
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za februar 2017, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2017
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za februar 2017
 • Obračun in plačilo požarne takse za februar 2017

Do 20. 3.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za februar 2017; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 33,24 EUR, PIZ 32,43 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2017
 • obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za februar 2017
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2017
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2017
 • Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za februar 2017
 • Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za februar 2017
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2017
 • Obrazec DDV-O za februar 2017 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2017 (op. plačilo DDV je 31. 3.)

Do 23. 3.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 28. februarja; prvi dan vnosa je 16. 3. 2017

Do 31. 3.

 • obrazec DDV – O – Obračun DDV za februar 2017
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za februar 2017)
 • Obračun davka na finančne storitve za februar 2017
 • obrazec SKV – poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za februar 2017
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za februar 2017
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec februar 2017 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v februarju 2017 izplačani samostojno
 • Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • Pisno obvestilo zaposlenim o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (2017)

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Vir: Računovodja.com

Read more